Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCH01
Caricetum acutiformi-paniculatae Vlieger et van Zinderen Bakker in Boer 1942
Vegetace minerálně bohatých stojatých vod s ostřicí latnatou

Caricetum acutiformi-paniculatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo je díky trsnaté ostřici latnaté (Carex paniculata) fyziognomicky velmi nápadné. Tato ostřice vytváří až 1,5 m vysoké trsy a její silná dominance způsobuje, že porosty jsou většinou druhově chudé. Zpravidla bývá zaznamenáno 5–10 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–25 m². Druhová bohatost porostů je však dosti nevyrovnaná. Nejvíce bylo na ploše 25 m² zaznamenáno 38 druhů cévnatých rostlin, nejméně naopak pouze 4 druhy. V případě bohatých porostů však většina druhů dosahuje jen malých pokryvností. Spolu s C. paniculata může dominovat Phragmites australis, v přízemní vrstvě Ranunculus repens, a pokud je mezi trsy volná hladina, je hojně zastoupena i Lemna minor. Pravidelně bývají přítomny Galium palustre agg., Lycopus europaeus . Scutellaria galericulata. Z rákosinových druhů byly zaznamenány také Carex acuta. C. acutiformis. Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea a Typha latifolia. Jen vzácně a s malou pokryvností k nim přistupují druhy luční a slatinné. Mechové patro často chybí, a pokud je vyvinuto, tvoří je nejčastěji druhy Calliergonella cuspidata. Drepanocladus aduncus nebo játrovka Riccia fluitans.

Tato asociace u nás osídluje litorály rybníků, jinde je však udávána také z litorálu mrtvých ramen nebo jezer a z přirozených terénních sníženin (Oťaheľová et al. in Valachovič 2001: 53–183). Její stanoviště jsou bohatá minerály i základními živinami (dusík, fosfor a draslík). Ambrož & Balátová-Tuláčková (1968) zjistili u této asociace větší obsah celkového dusíku a také vápníku než u společenstev svazu Magno-Caricion elatae. Pro existenci společenstva je také nezbytná trvale vysoká hladina podzemní vody a vyrovnaný vodní režim po celý rok. Půdy jsou humózní až rašelinné. Díky stále vysoké hladině vody v nich převládají redukční procesy, viditelné v podobě rezavých skvrn v horní části profilu (Balátová-Tuláčková 1976).

Orig. (Boer 1942): Caricetum acutiformo-paniculatae, Vlieger et van Zinderen Bakker (1942)

Syn. Caricetum paniculatae Wangerin 1916 (§ 2b, nomen nudum), Caricetum paniculatae Wangerin ex von Rochow 1951, Eupatorio-Caricetum paniculatae Passarge 1999

Diagnostické druhy: Carex paniculata, Galium palustre agg.

Konstantní druhy: Carex paniculata, Cirsium palustre, Galium palustre agg., Lemna minor. Lycopus europaeus. Lysimachia vulgaris

Dominantní druhy: Carex paniculata, Elodea canadensis. Lemna minor. Phragmites australis

Formální definice: Carex paniculata pokr. > 50 % AND (skup. Carex acuta OR skup. Lysimachia vulgaris OR Lemna minor pokr. > 5 %) NOT skup. Arrhenatherum elatius NOT skup. Caltha palustris NOT skup. Carex elongata NOT skup. Carex panicea NOT skup. Carex rostrata NOT skup. Cirsium oleraceum NOT Juncus inflexus pokr. > 25 %

Zdroj: Hájková P. (2011): MCH01 Caricetum acutiformi-paniculatae Vlieger et van Zinderen Bakker in Boer 1942. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 555-558.