Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RAA02
Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii Maas 1959
Vegetace lesních pramenišť s řeřišnicí hořkou

Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Zapojené bylinné patro bývá tvořeno dvěma vrstvami. Jeho pokryvnost se pohybuje většinou mezi 70 a 100 %. Vyšší vrstvu bylinného patra tvoří a často v ní dominují Caltha palustris, Cardamine amara subsp. amara et austriaca. Chaerophyllum hirsutum a Petasites albus. Druhy Chrysosplenium alternifolium a Lysimachia nemorum se uplatňují v nižší vrstvě. Také mechové patro bývá zpravidla dobře vyvinuto, v některých případech je však potlačuje silný zástin, listový opad nebo disturbance. Mezi nejčastěji zastoupené mechy patří Brachythecium rivulare, Plagiomnium undulatum a Rhizomnium punctatum, z játrovek se vyskytuje např. Conocephalum conicum. Druhová bohatost cévnatých rostlin je většinou podobná jako u asociace Caricetum remotae; porosty obsahují 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikostech 4–25 m², zatímco druhová bohatost mechorostů je o něco vyšší (1–6 druhů).

Porosty této asociace se vytvářejí na méně zastíněných lesních prameništích převážně v bukových lesích a jehličnatých kulturách na místě původních bučin. U nás byly zaznamenány v nadmořských výškách přibližně od 350 do 1100 m. Na rozdíl od asociace Caricetum remotae je půda hluboká, často rozbahněná a promíchaná s nerozloženým humusem a listím. Výskyt asociace je podmíněn stálým zamokřením chladnou vodou (Slabý 1977). V takto zamokřených půdách na lesních prameništích byl zjištěn velký podíl kapilárních pórů poutajících vodu a s tím související malá provzdušněnost (Novosadová 1999). Na silných pramenech bývá teplotní amplituda během roku vyrovnaná (Slabý 1977), zatímco na pramenech s kolísavým průtokem teplota vody během roku kolísá (Novosadová 1999). V literatuře je většinou udávána slabě kyselá až neutrální reakce půdy (Slabý 1977, Hadač & Soldán 1989), společenstvo se však může vyskytovat i na podloží s vyšším obsahem bází (Novosadová 1999, Hrivnák et al. 2005a). Pokud nebyla zničena těžkou technikou při těžbě dřeva, mohou se prameniště s touto vegetací zachovat i po převodu okolního listnatého lesa na smrkovou monokulturu. Setkat se s nimi můžeme i na okraji vrbových křovin a na málo používaných zamokřených lesních cestách.

Orig. (Maas 1959): Cardamineto-Chrysosplenietum alternifolii ass. nov. (Cardamine amara. C. flexuosa)

Syn.: Cardamine amara-Chrysosplenium alternifolium-Gesellschaft Oberdorfer 1977, Chaerophyllo-Petasitetum albi Sýkora et Hadač 1984

Diagnostické druhy: Cardamine amara subsp. amara et austriaca. Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Petasites albus. Stellaria nemorum; Brachythecium rivulare. Conocephalum conicum. Rhizomnium punctatum

Konstantní druhy: Athyrium filix-femina. Cardamine amara subsp. amara et austriaca. Chaerophyllum hirsutum. Chrysosplenium alternifolium. Impatiens noli-tangere. Myosotis palustris agg., Oxalis acetosella. Petasites albus. Ranunculus repens. Stellaria nemorum. Urtica dioica

Dominantní druhy: Caltha palustris, Cardamine amara subsp. amara et austriaca, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Petasites albus; Brachythecium rivulare. Conocephalum conicum

Formální definice: (Cardamine amara subsp. amara et austriaca pokr. > 5 % OR Chrysosplenium alternifolium pokr. > 5 % OR Petasites albus pokr. > 5 %) AND skup. Cardamine amara NOT skup. Aconitum plicatum NOT skup. Caltha palustris NOT skup. Cirsium oleraceum NOT skup. Lychnis flos-cuculi NOT Chrysosplenium oppositifolium pokr. > 5 % NOT Cicerbita alpina pokr. > 5 %

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RAA02 Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii Maas 1959. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 587-589.