Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz RAB
Lycopodo europaei-Cratoneurion commutati Hadač 1983
Vegetace vápnitých lesních pramenišť

Orig. (Hadač 1983): Lycopo-Cratoneurion commutati all. (foederatio) nova (Lycopus europaeus)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Brachythecio rivularis-Cratoneuretum

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RAB Lycopodo europaei-Cratoneurion commutati Hadač 1983. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, p. 592.