Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RAB01
Brachythecio rivularis-Cratoneuretum Dierßen 1973
Vegetace vápnitých lesních pramenišť s převahou mechorostů

Brachythecio rivularis-Cratoneuretum

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato vegetace se vyznačuje převahou mechového patra nad patrem bylinným, někdy však mohou být pokryvnosti obou pater vyrovnané. Diagnostickými druhy jsou mechorosty Eucladium verticillatum. Palustriella commutata a Pellia endiviifolia. Kromě nich bývá pravidelně přítomen druh Brachythecium rivulare, který vyžaduje proudící prokysličenou vodu. Dominovat může při dostatečném prosvětlení také Bryum pseudotriquetrum. S nižší stálostí jsou přítomny stínomilné mechorosty Conocephalum conicum. Cratoneuron filicinum. Plagiomnium undulatum . Rhizomnium punctatum. Jako dominanty bylinného patra se uplatňují Caltha palustris a Petasites albus. Větší stálost v našich porostech vykazuje pouze Geranium robertianum, což souvisí s malou druhovou bohatostí bylinného patra v některých snímcích. Vzácněji se vyskytují lesní druhy Brachypodium sylvaticum. Cardamine amara subsp. amara. Carex remota. Impatiens noli-tangere. Mycelis muralis, Oxalis acetosella a semenáčky dřevin. Někdy může být vyvinuto i nezapojené keřové patro, tvořené například druhem Sambucus nigra (Rivola 1982). Přítomnost tohoto druhu na lesních pěnovcových prameništích byla doložena i paleobotanicky (Rybníčková et al. in Poulíčková et al. 2005: 29–57). Druhová bohatost této vegetace je spíše malá: zpravidla se vyskytuje 5–15 druhů cévnatých rostlin a 3–5 druhů mechorostů na ploše 1–25 m². Zároveň je však značně nevyrovnaná, poněvadž nejbohatší porosty mohou mít až ke 20 druhům cévnatých rostlin na ploše 25 m². Některé porosty, hlavně v Čechách, mohou být ale výrazně chudší, což souvisí se silnou inkrustací pěnovcem a se slabě vyvinutým bylinným patrem.

Tato vegetace osídluje prameniště se silným srážením pěnovce (uhličitanu vápenatého), který inkrustuje především mechorosty. Často vznikají mocná pěnovcová ložiska, která mají podobu pěnovcové čočky nebo kaskády a mohou být i značného stáří (Žák et al. 2002). V některých případech vytváří pěnovec hodně ukloněné až svislé plochy, kde téměř chybí bylinné patro. Na taková stanoviště je vázán mech Eucladium verticillatum. Aby docházelo ke srážení pěnovce, musí prameništní voda obsahovat velké množství vápníku, což se odráží v její zásaditosti a vysoké vodivosti (Hrivnák et al. 2005a). Takové podmínky nastávají na karbonátových horninách nebo na horninách chudých vápníkem, které obsahují silně vápnitý tmel (např. flyš). Další podmínkou pro srážení pěnovců je výrazně nižší teplota a vyšší obsah uhličitanu vápenatého (CaCO3, respektive jeho rozpuštěné formy, hydrogenuhličitanových aniontů HCO3-) v podzemní vodě oproti prostředí, do něhož vyvěrá. Přítomnost dobře vyvinutého mechového patra může srážení pěnovce urychlovat tím, že mechorosty odebírají z prostředí CO2, který potřebují pro fotosyntézu (Hájek et al. 2002, Grootjans et al. 2006). Prameniště s vegetací této asociace se vyskytují na alespoň částečně zastíněných stanovištích (Hájek 1998, Novosadová 1999), a to na úpatích svahů nebo přímo na svazích (Rivola 1982). Fragmentárně se tato vegetace může vyvíjet i na březích potůčků nebo na prameništích na kraji lesa. U nás byla zaznamenána v nadmořských výškách od 280 do 550 m.

Orig. (Dierßen 1973): Brachythecio rivularis-Cratoneuretum .Cratoneuron commutatum = Palustriella commutata. C. filicinum)

Syn.: Cratoneuro fallacis-Brachythecietum rivularis Giacomini 1939 (§ 2b, nomen nudum), Pellio endiviifoliae-Cratoneuretum commutati Rivola 1982, Cratoneuretum commutati sensu auct. non Aichinger 1933 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Carex pendula. Eupatorium cannabinum; Brachythecium rivulare. Bryum pseudotriquetrum. Eucladium verticillatum, Palustriella commutata. Pellia endiviifolia, Philonotis calcarea

Konstantní druhy: Brachythecium rivulare, Palustriella commutata, Pellia endiviifolia

Dominantní druhy: Caltha palustris. Carex panicea. Equisetum palustre; Bryum pseudotriquetrum. Calliergonella cuspidata, Palustriella commutata, Pellia endiviifolia

Formální definice: Palustriella commutata pokr. > 5 % NOT skup. Allium schoenoprasum NOT skup. Eriophorum latifolium NOT skup. Juncus inflexus NOT skup. Lychnis flos-cuculi NOT skup. Philonotis seriata NOT Allium schoenoprasum pokr. > 5 % NOT Berula erecta pokr. > 50 % NOT Petasites albus pokr. > 50 % NOT Trichophorum alpinum pokr. > 5 %

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RAB01 Brachythecio rivularis-Cratoneuretum Dierßen 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 596-599.