Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RAD02
Swertietum perennis Zlatník 1928
Vegetace subalpínských pramenišť s pažitkou pobřežní a kropenáčem vytrvalým

Swertietum perennis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Bylinné patro je druhově bohaté a jako diagnostické druhy se v něm uplatňují především pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum), kropenáč vytrvalý (Swertia perennis) a lepnice alpská (Bartsia alpina). Oproti asociaci Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae jsou zastoupeny i některé luční a slatinné druhy, jako jsou Bistorta major. Carex flava agg., C. pallescens, Molinia caerulea, Potentilla erecta a Ranunculus acris. S vysokou stálostí se vyskytuje Viola biflora. Ve Velké kotlině v Hrubém Jeseníku roste také vzácný reliktní druh Carex buxbaumii. Bylinné patro obsahuje zpravidla 10–20 druhů na ploše 4–16 m², tedy více než u předchozí asociace. Mechové patro dosahuje zpravidla pokryvnosti jen 50–60 %. Dominovat v něm mohou Dichodontium palustre. Philonotis seriata. Scapania uliginosa a S. undulata. Ve Velké kotlině se jako dominanta vyskytuje i Palustriella decipiens, která zde však byla dříve zaměňována s druhem Cratoneuron filicinum. Mechové patro zpravidla obsahuje 6–8 druhů na ploše 4–16 m².

Tato vegetace osídluje prameniště v karech v nadmořských výškách 1220–1400 m, a to nejčastěji v blízkosti výchozů minerálně bohatých krystalických hornin. Reakce vody sytící prameniště bývá o něco vyšší než u asociace Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae (Hadač & Váňa 1972), o čemž svědčí přítomnost některých druhů náročnějších na obsah minerálů, např. Allium schoenoprasum. Carex flava a Parnassia palustris. V Krkonoších byly naměřeny hodnoty vodivosti vody 32–51 µS.cm-1 a pH 6,6–7,4 (Hájková et al., nepubl.). Prameniště této asociace se vyznačují také o něco mocnější vrstvou organického sedimentu.

Orig. (Zlatník 1928): Sweertietum perennis

Syn.: Allietum sibirici Šmarda 1950, Trichophoretum alpini.saxicolum Šmarda 1950 p. p., Allio sibirici-Cratoneuretum filicini Jeník et al. 1980, Pinguiculo vulgaris-Trichophoretum alpini (Šmarda 1950) Jeník et al. 1980 p. p.

Diagnostické druhy: Aconitum plicatum, Allium schoenoprasum, Bartsia alpina, Bistorta major. Carex echinata. C. flava. Chaerophyllum hirsutum. Crepis paludosa. Hedysarum hedysaroides. Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Pedicularis sudetica. Selaginella selaginoides, Swertia perennis, Trichophorum alpinum. T. cespitosum. Trollius altissimus. Veratrum album subsp. lobelianum, Viola biflora; Aneura pinguis, Blindia acuta, Dichodontium palustre, Dicranoweisia crispula. Fissidens osmundoides. Palustriella commutata. Philonotis fontana, P. seriata, Racomitrium fasciculare, Scapania uliginosa, S. undulata

Konstantní druhy: Aconitum plicatum, Allium schoenoprasum, Bartsia alpina. Bistorta major. Carex echinata. C. flava. Chaerophyllum hirsutum. Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Potentilla erecta, Swertia perennis, Viola biflora. V. palustris; Aneura pinguis. Blindia acuta. Dichodontium palustre, Philonotis seriata

Dominantní druhy: Aconitum plicatum, Allium schoenoprasum, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa; Blindia acuta, Palustriella commutata, Philonotis seriata, Scapania uliginosa, S. undulata

Formální definice: (Allium schoenoprasum pokr. > 5 % OR Swertia perennis pokr. > 5 % OR skup. Philonotis seriata) AND skup. Allium schoenoprasum NOT Warnstorfia sarmentosa pokr. > 5 % NOT Sphagnum sp. pokr. > 5 %

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RAD02 Swertietum perennis Zlatník 1928. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 607-609.