Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBA06
Eleocharitetum quinqueflorae Lüdi 1921
Iniciální sukcesní stadia vápnitých slatinišť s bahničkou chudokvětou

Eleocharitetum quinqueflorae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace představuje iniciální sukcesní stadium vápnitých slatinišť s převažující bahničkou chudokvětou (Eleocharis quinqueflora). Spolu s ní může dominovat Blysmus compressus. Eleocharis uniglumis, Juncus articulatus, Triglochin palustris nebo ostřice ze skupiny Carex flava agg. Ostatní cévnaté rostliny jsou zastoupeny zejména dalšími druhy ostřic a jiných šáchorovitých rostlin. Mechové patro je vyvinuto různě v závislosti na vodním režimu a čase, který uplynul od poslední disturbance. Pokud je dobře vyvinuto, převládá v něm zejména Scorpidium cossonii nebo Palustriella commutata (Dítě et al. 2006). Submerzně se v tůňkách mohou vyskytovat parožnatky (Chara spp.), případně bublinatky (Utricularia spp.). Porosty jsou většinou druhově chudé; nejčastěji se v nich nachází 10–20 druhů cévnatých rostlin a 1–5 druhů mechorostů na ploše o velikosti kolem 16 m².

Asociaci nacházíme většinou jako maloplošné společenstvo v komplexech jiných typů vápnitých slatinišť nebo i na větších plochách jako iniciální sukcesní stadium po disturbanci, která nebyla spojena s eutrofizací nebo odvodněním. Tato sukcesní stadia mohou trvat krátkodobě a zase zaniknout, například po silném jednorázovén narušení zvěří, anebo se pravidelně opakovat na sesuvech a v okolí vápnitých potoků a stružek. Asociaci nacházíme někdy i na nenarušovaných místech, kde je vegetace druhově ochuzena z jiných důvodů, například v malých tůňkách na slatinách nebo na vývěrech minerálních vod. Oproti společenstvům s bublinatkami z třídy Littorelletea uniflorae jsou stanoviště této asociace charakteristická větší vápnitostí a proudící okysličenou vodou (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68, Dítě et al. 2006).

Nomen mutatum propositum

Orig. (Lüdi 1921): Eleocharitetum pauciflorae (Eleocharis pauciflora = E. quinqueflora)

Diagnostické druhy: Carex flacca, C. lepidocarpa, Chara vulgaris, Eleocharis quinqueflora, Eriophorum latifolium. Juncus articulatus. J. inflexus, J. subnodulosus, Triglochin palustris; Campylium stellatum, Fissidens adianthoides. Palustriella commutata, Philonotis calcarea, Scorpidium revolvens s. l. (S. cossonii)

Konstantní druhy: Carex flacca. C. lepidocarpa. C. panicea. Chara vulgaris, Eleocharis quinqueflora, Juncus articulatus. Potentilla erecta. Triglochin palustris; Campylium stellatum

Dominantní druhy: Chara vulgaris, Eleocharis quinqueflora; Scorpidium revolvens s. l. (S. cossonii)

Formální definice: Eleocharis quinqueflora pokr. > 5 % NOT (Eriophorum latifolium pokr. > 25 % OR Sphagnum sp. pokr. > 0 %)

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBA06 Eleocharitetum quinqueflorae Lüdi 1921. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 639-641.