Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBC03
Agrostio caninae-Caricetum diandrae Paul et Lutz 1941
Mezotrofní rašeliniště s boreálními ostřicemi

Agrostio caninae-Caricetum diandrae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato mezotrofní rašeliniště se vyznačují dvouvrstevným bylinným patrem, jehož vyšší vrstvu vytvářejí vysoké ostřice Carex diandra. C. lasiocarpa a C. rostrata, dosahující výšky až 1 m, a přeslička poříční (Equisetum fluviatile). Nižší vrstvu tvoří vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), mochna bahenní (Potentilla palustris), nízké ostřice (Carex canescens. C. chordorrhiza. C. limosa . C. nigra), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a dvouděložné byliny (např. Lysimachia vulgaris. Valeriana dioica a Viola palustris). Často se uplatňuje tráva Agrostis canina. Ostřice přioblá (Carex diandra), která dala asociaci jméno, může v některých porostech chybět. Mechové patro dosahuje pokryvnosti 5–95 %. Vyskytují se v něm rašeliníky minerálně mírně bohatých stanovišť (častěji Sphagnum teres, vzácněji S. contortum. S. obtusum. S. subnitens . S. subsecundum) a nerašeliníkové mechy, zejména Calliergonella cuspidata a Warnstorfia exannulata, vzácně i ohrožené boreální mechy Calliergon giganteum. Cinclidium stygium a Meesia triquetra. Významným rysem asociace je přítomnost druhů, které jsou hojné a mají souvislý areál v boreální zóně Eurasie, zatímco ve střední Evropě se vyskytují jen ostrůvkovitě v oblastech s dlouhou historií rašelinišť sahající do pozdního glaciálu a boreálu. V těchto oblastech se často vyskytuje společně více druhů boreálního rozšíření, k nimž patří zejména ostřice Carex chordorrhiza. C. diandra. C. dioica. C. lasiocarpa a C. limosa. V porostech se nejčastěji vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin a 3–7 druhů mechorostů na ploše o velikosti 16 m².

Porosty asociace nacházíme na zvodněných rašeliništích, kde hladina vody dosahuje téměř nepřetržitě k povrchu půdy nebo vegetaci o několik centimetrů přeplavuje. Koncentrace vápníku kolísá mezi 5 a 20 mg.l–1 a pH se pohybuje mezi 5 a 6 (Rybníček 1974, J. Navrátilová & Navrátil 2005a). Vyšší hladina podzemní vody, menší koncentrace vápníku a pravděpodobně i lepší přístupnost živin (J. Navrátilová & Navrátil 2005a, J. Navrátilová et al. 2006) podporují výskyt této asociace spíše než asociace Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis ze svazu Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, ve které rovněž rostou boreální ostřice. Asociaci Agrostio-Caricetum diandrae nacházíme jak na březích rybníků a jezer, tak i ve sníženinách a pramenných stružkách v komplexech rašelinných luk. Půdním typem je glej s rašelinnou vrstvou, jejíž mocnost se u nás pohybuje jen mezi 40 a 70 cm. Rašelina obsahuje až 50 % hrubozrnné minerální příměsi (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68). Na stanovištích se často vytváří rezavý sediment vzniklý oxidací železa.

Nomen inversum propositum

Orig. (Paul & Lutz 1941): Carex diandra-Agrostis canina-Ass. Paul et Lutz 1941

Syn.: Carici chordorrhizae-Sphagnetum obtusi Warén 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Caricetum chordorrhizae Paul et Lutz 1941 (§ 25), Amblystegio scorpioidis-Caricetum diandrae Osvald 1923 calliergonetosum gigantei Jasnowski 1962, Meesio-Caricetum limosae Rybníček 1974 p. p., Amblystegio scorpioidis-Caricetum diandrae Osvald 1923 sphagnetosum auriculati Steiner 1992, Amblystegio scorpioidis-Caricetum diandrae Osvald 1923 sphagnetosum teretis Krausch ex Steiner 1992, Caricetum diandrae sensu auct. non Jonas 1933 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Agrostis canina. Carex canescens. C. chordorrhiza, C. diandra, C. nigra. C. rostrata, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris. Valeriana dioica. Viola palustris; Hamatocaulis vernicosus. Sphagnum obtusum. S. teres. Straminergon stramineum. Warnstorfia exannulata

Konstantní druhy: Agrostis canina. Caltha palustris. Cardamine pratensis. Carex canescens, C. diandra, C. nigra, C. panicea. C. rostrata. Equisetum fluviatile. Eriophorum angustifolium. Galium palustre agg., G. uliginosum. Lychnis flos-cuculi. Lysimachia vulgaris. Menyanthes trifoliata. Potentilla palustris. Valeriana dioica. Viola palustris; Calliergonella cuspidata

Dominantní druhy: Carex diandra, C. chordorrhiza, C. limosa, C. rostrata, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris; Bryum pseudotriquetrum, Calliergonella cuspidata, Sphagnum obtusum, S. teres

Formální definice: Carex chordorrhiza pokr. > 5 % OR Carex diandra pokr. > 5 % OR Carex limosa pokr. > 5 % AND ((skup. Carex panicea AND skup. Carex rostrata) OR skup. Viola palustris) NOT skup. Eriophorum latifolium NOT skup. Sphagnum warnstorfii NOT Hamatocaulis vernicosus pokr. > 5 % NOT Scorpidium revolvens s. l. pokr. > 5 % NOT Sphagnum contortum pokr. > 25 % NOT Sphagnum recurvum s. l. pokr. > 50 % NOT Warnstorfia sarmentosa pokr. > 5 %

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBC03 Agrostio caninae-Caricetum diandrae Paul et Lutz 1941. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 668-672.