Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBE01
Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae (Kästner et Flössner 1933) Krisai 1972
Vegetace šlenků s ostřicí mokřadní na hlubokých vrchovištích

Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V bylinném patře se uplatňují mělce kořenící druhy. Obvykle dominuje ostřice bažinná (Carex limosa), vzácněji se vyskytují např. Drosera rotundifolia. Eriophorum angustifolium. Oxycoccus palustris a Scheuchzeria palustris. Bylinné patro je nízké a dosahuje jen malé pokryvnosti. Naopak mechové patro má velkou pokryvnost, často i 100 %. Tvoří je submerzní druhy Sphagnum cuspidatum nebo Warnstorfia fluitans, vzácněji Sphagnum majus. S. fallax a také játrovka Gymnocolea inflata. Vegetace je tvořena jen velmi malým počtem druhů, které jsou adaptovány na trvalé zamokření a kyselé dystrofní prostředí. Zpravidla se vyskytují 2–4 druhy cévnatých rostlin a 2–3 druhy mechorostů na ploše 4–25 m².

Tato vegetace osídluje tůňky a jezírka na hlubokých vrchovištích, kde mají cévnaté rostliny i mechorosty trvalý nadbytek vody. Voda v tůňkách je silně oligotrofní až dystrofní, obsahuje tedy jen stopové množství kationtů a živin. Reakce vody je silně kyselá, s hodnotami pH většinou pod 4. Hladina vody poklesá jen krátkodobě v nejsušších obdobích roku, nikdy však ne hlouběji než 15 cm pod povrch rašeliniště (Rybníček 1997). Mechorosty reagují na pokles vody vyschnutím a často i odumřením, avšak po opětovném zvýšení vodní hladiny se mechové patro obnovuje především díky rychlému růstu šlenkových druhů rašeliníků. Na dně jezírek se nevytváří zpevněná rašelinná půda, ale tzv. dy, což je vodní sediment (subhydrická půda) vznikající vyvločkováním huminových kyselin (Hájek & Rybníček in Stanová 2000: 165–172).

Orig. (Krisai 1972): Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae (Kästner et Flössner 1933) Krisai 1972 (Drepanocladus fluitans = Warnstorfia fluitans)

Syn.: Caricetum limosae Br.-Bl. 1921 p. p. (§ 36, nomen ambiguum), Carici limosae-Sphagnetum cuspidati Osvald 1923 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Scheuchzerio-Sphagnetum cuspidati Osvald 1923 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Sphagno lindbergii-Caricetum limosae Osvald 1923 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Caricetum limosae drepanocladetosum fluitantis Kästner et Flössner 1933 (§ 36, nomen ambiguum)

Diagnostické druhy: Carex limosa, Oxycoccus palustris s. l., Scheuchzeria palustris; Gymnocolea inflata, Sphagnum cuspidatum, S. lindbergii. S. majus, Warnstorfia fluitans

Konstantní druhy: Carex limosa, Oxycoccus palustris s. l.; Sphagnum cuspidatum, Warnstorfia fluitans

Dominantní druhy: Carex limosa, Trichophorum cespitosum; Gymnocolea inflata, Sphagnum cuspidatum, S. majus. S. recurvum s. l., Warnstorfia fluitans

Formální definice: skup. Carex limosa NOT skup. Carex rostrata NOT skup. Lysimachia vulgaris NOT skup. Sphagnum palustre NOT skup. Vaccinium vitis-idaea NOT Carex nigra pokr. > 5 % NOT Carex rostrata pokr. > 5 % NOT Phragmites australis pokr. > 5 %

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBE01 Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae (Kästner et Flössner 1933) Krisai 1972. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 697-700.