Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RCA01
Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1925
Koberce rašeliníku křivolistého se suchopýrem pochvatým

Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi

Foto na botanickafotogalerie.cz

Ráz bylinného patra udávají trsy suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum). Z dalších druhů se pravidelně vyskytuje klikva bahenní (Oxycoccus palustris), která vytváří nižší bylinné patro, a keříčky Calluna vulgaris a Vaccinium uliginosum. Z druhů zastoupených běžně i mimo vrchoviště se může objevovat např. Avenella flexuosa. Carex nigra. Molinia caerulea a Trientalis europaea. Oproti asociaci Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici zde chybějí nebo jsou vzácné druhy Andromeda polifolia, Carex pauciflora. Empetrum hermaphroditum a E. nigrum. V mechovém patře dominuje nejčastěji Sphagnum recurvum s. l. a někdy se jako subdominanty uplatňují i S. capillifolium, S. magellanicum. S. palustre nebo S. russowii. Vyskytují se i ploníky Polytrichum commune a P. strictum. Průměrně obsahují porosty této asociace kolem 5 druhů cévnatých rostlin a 2–4 druhy mechorostů na ploše 4–25 m².

Tato vegetace je vázána na částečně minerotrofní části vrchovišť (laggy) nebo lemuje rašelinná jezírka. Kromě toho se může vyvíjet i na obnažené rašelině, pokud je dostatečně zásobena vodou, např. na vytěžených regenerujících vrchovištích (Hájková et al. 2001). V sušších obdobích roku poklesá hladina vody 10–15 cm pod povrch půdy; voda je kyselá (pH kolem 4) a obsahuje jen stopová množství minerálů (Houšková 1981, Králová 2005). Společenstvo se může vyskytovat také v komplexech minerotrofních rašelinišť; v takových případech se vyvíjí z vegetace svazu Sphagno-Caricion canescentis hromaděním rašeliny a s tím spojeným přechodem na zásobení srážkovou spíše než podzemní vodou. Taková stanoviště se vyznačují o něco hlouběji položenou hladinou vody (Klika & Šmarda 1944).

Orig. (Hueck 1925): Eriophorum vaginatum-Sphagnum recurvum-Assoziation

Syn.: Sphagno-Eriophoretum vaginati Klika et Šmarda 1944

Diagnostické druhy: Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris s. l., Vaccinium uliginosum; Polytrichum commune. Sphagnum magellanicum. S. recurvum s. l.

Konstantní druhy: Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris s. l., Vaccinium uliginosum; Polytrichum commune, Sphagnum recurvum s. l.

Dominantní druhy: Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea s. l. (zejména M. caerulea s. str.), Oxycoccus palustris s. l.; Polytrichum commune. P. strictum, Sphagnum recurvum s. l., S. russowii

Formální definice: (Eriophorum vaginatum pokr. > 5 % AND Sphagnum recurvum s. l. pokr. > 5 %) NOT skup. Andromeda polifolia NOT skup. Carex rostrata NOT skup. Viola palustris NOT Pinus mugo pokr. > 5 % NOT Pinus ×pseudopumilio pokr. > 5 % NOT Pinus rotundata pokr. > 5 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 5 %

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RCA01 Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1925. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 710-712.