Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RCA02
Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici Bogdanovskaja-Gienev 1928
Bultová vegetace subkontinentálních a kontinentálních vrchovišť

Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o vegetaci tvořenou především keříčky kyhankou sivolistou (Andromeda polifolia), vřesem obecným (Calluna vulgaris), šichami (Empetrum hermaphroditum a E. nigrum) a vlochyní (Vaccinium uliginosum), které dominují v málo zapojeném bylinném patře. Z šáchorovitých rostlin jsou zastoupeny především ostřice chudokvětá (Carex pauciflora) a suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), který často převládá. Plazivá klikva (Oxycoccus palustris s. l.) dominuje nižšímu bylinnému patru. V souvisle zapojeném mechovém patře se uplatňují rašeliníky Sphagnum magellanicum. S. russowii . S. capillifolium s. l., které mohou vytvářet menší bulty. Ze skupiny S. recurvum s. l. se většinou vyskytuje S. fallax, které tvoří výškově nestrukturované koberce. Vegetace je druhově chudá: obsahuje kolem 10 druhů v bylinném patře a 3–6 druhů v mechovém patře na ploše 4–16 m².

Porosty této asociace jsou vázány na centrální části ombrotrofních vrchovišť jak v horách, tak i v nižších polohách. Hladina podzemní vody mezi bulty je trvale vysoká a jen vzácně klesá níže než 30 cm pod povrch půdy (Neuhäusl in Rybníček et al. 1984: 69–84, Rybníček 1997). Vrchovištní voda obsahuje jen stopová množství minerálů a je silně kyselá (Rybníček 1997). Zapojené mechové patro je silným konkurentem o živiny a omezuje klíčení semenáčků všech neadaptovaných druhů cévnatých rostlin. V létě za slunečného počasí se povrch bultů silně ohřívá, zatímco v zimě chrání vegetaci souvislá sněhová pokrývka (Neuhäusl 1975). Půdním typem je vrchovištní rašelina, která je tvořena převážně nerozloženými rašeliníky s příměsí větviček keříčků z čeledí Ericaceae a Vacciniaceae. Tato vegetace se u nás vyskytuje v kontaktu se všemi ostatními vrchovištními asociacemi a pravidelně tvoří mozaiky se šlenkovou vegetací: v suboceánicky laděných Jizerských horách se prolíná s asociací Trichophoro cespitosi-Sphagnetum papillosi a v subalpínském stupni Krkonoš s vegetací s dominantním Sphagnum compactum (asociace Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti).

Orig. (Bogdanovskaja-Gienev 1928): Ass. Andromeda polifolia-Sphagnum magellanicum

Syn.: Sphagnetum medii Kästner et Flössner 1933, Sphagno-Caricetum pauciflorae Klika et Šmarda 1944, Sphagno robusti-Empetretum hermaphroditi Hadač et Váňa 1967 p. p., Sphagno robusti-Caricetum pauciflorae Hadač et Váňa 1969

Diagnostické druhy: Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Carex pauciflora, Empetrum nigrum s. l., Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris s. l., Vaccinium uliginosum; Gymnocolea inflata. Polytrichum strictum. Sphagnum magellanicum. S. recurvum s. l. (převážně S. fallax), S. russowii

Konstantní druhy: Andromeda polifolia, Calluna vulgaris. Carex pauciflora. Empetrum nigrum s. l., Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris s. l., Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea; Polytrichum strictum. Sphagnum recurvum s. l. (převážně S. fallax)

Dominantní druhy: Carex pauciflora, Empetrum nigrum s. l., Eriophorum vaginatum, Vaccinium uliginosum; Sphagnum capillifolium s. l. (S. rubellum), S. magellanicum, S. recurvum s. l. (převážně S. fallax), S. russowii

Formální definice: skup. Andromeda polifolia NOT skup. Nardus stricta NOT skup. Viola palustris NOT Pinus mugo pokr. > 5 % NOT Pinus ×pseudopumilio pokr. > 5 % NOT Pinus rotundata pokr. > 5 % NOT Sphagnum fuscum pokr. > 5 % NOT Trichophorum cespitosum pokr. > 5 %

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RCA02 Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici Bogdanovskaja-Gienev 1928. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 712-715.