Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída SA
Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977
Vegetace skal, zdí a stabilizovaných sutí

SAA Cystopteridion – ©těrbinová vegetace bazických skal

SAB Asplenion cuneifolii – ©těrbinová vegetace hadcových skal

SAC Asplenion septentrionalis – ©těrbinová vegetace kyselých skal

SAD Androsacion alpinae – Vegetace silikátových sutí v subalpínském a alpínském stupni

Orig. (Oberdorfer 1977): Asplenietea rupestria Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 34 (Asplenietea trichomanis corr. Oberdorfer 1977)

Syn.: Asplenietales rupestres Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934 (§ 34a), Polypodietea Jurko et Peciar 1963 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Asplenium cuneifolium, A. ruta-muraria, A. trichomanes. Cystopteris fragilis. Polypodium vulgare s. l.; Tortula muralis

Konstantní druhy: Asplenium ruta-muraria

Zdroj: Sádlo J. (2009): SA Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a su»ová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 406-410.