Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace SAA02
Asplenietum rutae-murario-trichomanis Kuhn 1937
Vegetace výslunných vápencových skal se sleziníkem routičkou

Asplenietum rutae-murario-trichomanis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o druhově velmi chudou vegetaci s výskytem suchomilné a vápnomilné kapradiny sleziníku routičky (Asplenium ruta-muraria). V bylinném patře zpravidla převládají ruderální a částečně nitrofilní druhy, jako jsou Chelidonium majus. Epilobium collinum. Poa compressa a Taraxacum sect. Ruderalia. Z chasmofytických kapradin se s menší stálostí vyskytují také Asplenium trichomanes (převážně A. trichomanes subsp. quadrivalens; Ekrt 2008), Cystopteris fragilis a Gymnocarpium robertianum. Počet druhů cévnatých rostlin je nejčastěji 5–10 na plochách o velikosti 2–10 m² při pokryvnosti zpravidla do 20 %. Jsou však běžné i porosty tvořené sleziníkem routičkou jako jediným druhem. Mechové patro mívá pokryvnost jen do 10 % a převažují v něm pionýrské akrokarpní mechy, jako jsou Ceratodon purpureus . Tortella tortuosa.

Na rozdíl od předchozí asociace je tato vegetace vázána na výslunné nebo polostinné a mikroklimaticky suché biotopy. Dominantní druh Asplenium ruta-muraria je neobvykle odolný vůči suchu a snáší dlouhodobé vysychání substrátu ve stavu blízkém anabióze (tzv. poikilohydrie). Nejběžnějším stanovištěm společenstva jsou zdi budov, pilíře mostů a opěrné zdi teras. Podmínkou výskytu je vápnité pojivo mezi kameny nebo cihlami. Dosti hojné je toto společenstvo také na skalních stěnách a v balvaništích opuštěných lomů, většinou vápencových. Naproti tomu přirozené výskyty na skalách a pod převisy v ústích jeskyní jsou vzácné a většinou ne větší než několik málo čtverečních metrů. Substrátem jsou nejčastěji vápence a vápnité pískovce, ojediněle i algonkické břidlice a diabasy.

Orig. (Kuhn 1937): Asplenium Ruta muraria-Asplenium Trichomanes-Assoziation

Syn.: Asplenietum rutae-murario-trichomanis Tüxen 1937 (§ 33, stejně staré homonymum), Asplenio rutae-murariae-Gymnocarpietum robertiani Kolbek et Sádlo 1994 p. p.

Diagnostické druhy: Asplenium ruta-muraria, Cystopteris fragilis. Encalypta streptocarpa. Tortula muralis

Konstantní druhy: Asplenium ruta-muraria, Taraxacum sect. Ruderalia

Dominantní druhy: Asplenium ruta-muraria

Formální definice: Asplenium ruta-muraria pokr. > 5 % NOT Corydalis lutea pokr. > 5 % NOT Cymbalaria muralis pokr. > 5 % NOT Sesleria caerulea pokr. > 5 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2009): SAA02 Asplenietum rutae-murario-trichomanis Kuhn 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 414-417.