Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace SAB02
Notholaeno marantae-Sempervivetum hirti Br.-Bl. 1961
Vegetace hadcových skal s podmrvkou hadcovou

Notholaeno marantae-Sempervivetum hirti

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato asociace vytváří nezapojené porosty se sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium) a jihoevropsko-západoasijskou kapradinou podmrvkou hadcovou (Notholaena marantae). Oba druhy jsou ve střední Evropě vázány na ultrabazické horniny, v naprosté většině případů na hadce. Doprovází je bazifilní druh Asplenium ruta-muraria a teplomilné druhy skalních stepí, např. Allium flavum. A. senescens subsp. montanum, Alyssum montanum. Festuca pallens. Genista pilosa. Potentilla arenaria . Sedum album. Porosty obsahují obvykle jen 5–10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro má většinou jen malou pokryvnost nebo chybí. Vyskytují se v něm nejčastěji Hypnum cupressiforme nebo Syntrichia ruralis.

Jde o vegetaci výslunných hadcových skal, která se u nás vyskytuje v nadmořské výšce 260–300 m a oblastech s ročním úhrnem srážek jen kolem 550 mm. Osídluje strmé, jižně orientované skalní stěny, které mají málo terásek s akumulací humusu a minerální půdy, jež by byly vhodné pro uchycení cévnatých rostlin. V těchto akumulacích mělké půdy byl zjištěn plně nasycený sorpční komplex a pH 6,8–7,2, tedy výrazně vyšší hodnota než u předchozí asociace (Vicherek 1970). Kapradiny však spíše než na těchto teráskách rostou ve skalních štěrbinách a mělkých rozsedlinách, které jsou částečně stíněny alespoň po část dne.

Orig. (Braun-Blanquet 1961): Nothochlaena-Sempervivum hirtum-Assoziation (Nothochlaena marantae = Notholaena marantae. Sempervivum hirtum = Jovibarba globifera subsp. hirta)

Syn.: Asplenietum serpentini gulsenense Eggler 1955 (§ 34a), Cheilantho-Sedetum albi Vicherek 1970

Diagnostické druhy: Allium flavum, A. senescens subsp. montanum, Asplenium cuneifolium, A. ruta-muraria, A. trichomanes. Dorycnium pentaphyllum s. l. (D. germanicum), Festuca pallens, Genista pilosa, Notholaena marantae, Sedum album; Syntrichia ruralis

Konstantní druhy: Allium flavum. A. senescens subsp. montanum, Asplenium cuneifolium, Asplenium ruta-muraria, Campanula rotundifolia agg., Festuca pallens, Notholaena marantae, Sedum album

Dominantní druhy: Asplenium cuneifolium, Notholaena marantae; Hypnum cupressiforme s. l. (převážně H. cupressiforme s. str.)

Formální definice: Notholaena marantae pokr. > 5 % OR (Asplenium cuneifolium pokr. > 5 % AND skup. Festuca pallens) NOT Sesleria caerulea pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2009): SAB02 Notholaeno marantae-Sempervivetum hirti Br.-Bl. 1961. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 420-422.