Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz SAD
Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Vegetace silikátových sutí v subalpínském a alpínském stupni

Orig. (Braun-Blanquet & Jenny 1926): Androsacion alpinae-Verband

Syn.: Allosuro-Athyrion alpestris Nordhagen 1936

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Cryptogrammetum crispae

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2009): SAD Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a su»ová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, p. 432.