Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace SBA01
Cymbalarietum muralis Oberdorfer 1977
Vegetace zdí se zvěšincem zedním

Cymbalarietum muralis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Cymbalarietum muralis je druhově velmi chudé společenstvo s dominantním zvěšincem zedním (Cymbalaria muralis). Zvěšinec tvoří nápadné poléhavé až převislé porosty, v nichž ostatní druhy dosahují většinou jen malé pokryvnosti. Často jsou zastoupeny Chelidonium majus. Poa compressa . Taraxacum sect. Ruderalia. Roztroušeně se vyskytují také kapradiny (např. Asplenium ruta-muraria . A. trichomanes), ruderální dvouděložné byliny (např. Artemisia vulgaris. Campanula rapunculoides . Sonchus oleraceus) a trávy (např. Elytrigia repens a Poa nemoralis). V porostech se obvykle vyskytuje do 10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro je většinou vyvinuto, dosahuje však jen malé pokryvnosti, a to nejčastěji kolem 5 %. Zastoupeny jsou hlavně akrokarpní pionýrské mechy (např. Barbula unguiculata. Bryum caespiticium s. l. a Tortula muralis), méně často také plazivé pleurokarpní druhy (např. Amblystegium serpens a Rhynchostegium murale).

Společenstvo se vyskytuje na zdech zámeckých zahrad, na městských hradbách, hradech a hradních zříceninách nebo na kamenných navigacích vodních toků. Často osídluje také opěrné zdi terasových zahrad, domovní podezdívky a zdi v blízkosti vesnických a městských zahrádek. Vzácně bylo zaznamenáno i ve štěrbinách vápencových skal. Ve městech je jeho výskyt vázán především na vilové čtvrti. Kolonizované zdi jsou většinou neomítnuté, kamenné nebo cihlové, kolmé nebo mírně ukloněné, slunné i mírně zastíněné, s různou orientací. Zvěšinec je světlomilný, ale velmi dobře snáší i polostín. Naopak na velmi suchých výslunných, zejména izolovaně stojících zdech v zimě vymrzá a v létě usychá. Vyhovují mu chráněné polohy a vlhčí substráty, např. na opěrných zdech. Dává přednost bazickým substrátům, koření často ve spárách starších zdí se zvětralým vápnitým pojivem, jako je malta nebo méně často beton.

Orig. (Oberdorfer 1977): Cymbalarietum muralis Görs 66

Syn.: Cymbalaria muralis-Gesellschaft Görs 1966 (§ 3c), Cymbalarietum muralis Görs 1966 (fantom), Cymbalarietum muralis Hilbig et Reichhoff 1977 (§ 33, stejně staré homonymum), Cymbalario-Corydalidetum luteae Passarge 1999 p. p.

Diagnostické druhy: Asplenium ruta-muraria. Chelidonium majus, Cymbalaria muralis; Tortula muralis

Konstantní druhy: Chelidonium majus, Cymbalaria muralis, Taraxacum sect. Ruderalia

Dominantní druhy: Cymbalaria muralis

Formální definice: Cymbalaria muralis pokr. > 5 % NOT Corydalis lutea pokr. > 5%

Zdroj: Láníková D. (2009): SBA01 Cymbalarietum muralis Oberdorfer 1977. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 444-446.