Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace SBA02
Corydalidetum luteae Kaiser 1926
Vegetace zdí s dymnivkou žlutou

Corydalidetum luteae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Corydalidetum luteae zahrnuje druhově chudé, často jednodruhové porosty s dominantní dymnivkou žlutou (Corydalis lutea). Tento trsnatý hemikryptofyt se rychle šíří semeny a kolonizuje i velmi úzké štěrbiny. Často porůstá na zdech rozsáhlé plochy. Porosty dymnivky žluté jsou většinou mezernaté, ale mohou být i téměř souvisle zapojené, a pak silně omezují výskyt jiných druhů. Vyskytuje se v nich zpravidla kolem 5 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–10 m². Spolu s dymnivkou častěji rostou Asplenium ruta-muraria. Chelidonium majus. Convolvulus arvensis a Taraxacum sect. Ruderalia. Mechové patro se vyvíjí vzácně a dosahuje pokryvnosti většinou do 5 %. Zastoupeny jsou hlavně pionýrské akrokarpní druhy mechů, nejčastěji Tortula muralis.

Společenstvo osídluje zpravidla kolmé nebo mírně ukloněné kamenné zdi různé orientace. Dominantní dymnivka žlutá je světlomilná a zdi s jejím výskytem jsou často plně osluněné. Zároveň má značné nároky na vlhkost (Simonová 2008b), a proto často porůstá spíše vlhčí opěrné zdi než suché izolovaně stojící zdi. Je však schopna přetrvat i delší období vyschnutí (Segal 1969). Ve srovnání s biotopy jiných zedních společenstev jsou zdi osídlené dymnivkou žlutou často spárovány betonem. Beton při zvětrávání tvoří velmi úzké, hluboké a stále vlhké štěrbiny, které je dymnivka jako jeden z mála druhů schopna osídlit díky svým dlouhým kořenům. Dymnivka žlutá je vápnomilná a snáší i vysoké hodnoty pH (Segal 1969). Její porosty se často vytvářejí také ve spárách podél chodníků při patách zdí a stěn budov, na neudržovaných kamenných schodištích apod. Charakteristický je výskyt v městských vilových čtvrtích, společenstvo ale osídluje i kamenné navigace podél vodních toků nebo vesnické zídky.

Nomen conservandum propositum

Orig. (Kaiser 1926): Corydalis lutea-A.

Syn.: Asplenio-Corydalidetum luteae Segal 1969, Cymbalario-Corydalidetum luteae Passarge 1999 p. p.

Diagnostické druhy: Asplenium ruta-muraria, Corydalis lutea; Tortula muralis

Konstantní druhy: Corydalis lutea

Dominantní druhy: Corydalis lutea

Formální definice: Corydalis lutea pokr. > 5 % NOT Cymbalaria muralis pokr. > 5 %

Zdroj: Láníková D. (2009): SBA02 Corydalidetum luteae Kaiser 1926. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 446-448.