Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída SC
Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948
Vegetace pohyblivých sutí

SCA Stipion calamagrostis – Vegetace vápnitých sutí

SCB Galeopsion – Acidofilní vegetace sutí

Orig. (Braun-Blanquet 1948a): classe Thlaspeetea rotundifolii

Diagnostické druhy: Cardaminopsis arenosa. Echium vulgare. Epilobium collinum, Galeopsis angustifolia, G. ladanum. Gymnocarpium robertianum. Hylotelephium telephium agg. (převážně H. maximum), Inula conyzae. Microrrhinum minus. Sedum album. Senecio viscosus. Teucrium botrys; Tortella inclinata

Konstantní druhy: Galeopsis angustifolia

Zdroj: Sádlo J. (2009): SC Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 449-451.