Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace SCA03
Teucrio botryos-Melicetum ciliatae Volk 1937
Vegetace vápencových osypů se strdivkou brvitou

Teucrio botryos-Melicetum ciliatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace je tvořena nezapojenými bylinnými porosty o pokryvnosti 40–60 % s dominantní trsnatou trávou strdivkou brvitou (Melica ciliata). Vyskytuje se v nich specializovaný jednoletý suťový druh ožanka hroznatá (Teucrium botrys), teplomilné druhy mělkých půd (např. Acinos arvensis. Sedum album . S. sexangulare), druhy suchých trávníků (např. Bothriochloa ischaemum. Galium glaucum. Potentilla arenaria . Thymus praecox) a teplomilné ruderální druhy (např. Echium vulgare a Reseda lutea). Na skalních výchozech uprostřed sutí roztroušeně roste Asplenium ruta-muraria. V porostech se vyskytuje přibližně 25–35 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 16–25 m². Skalní výchozy a méně pohyblivé části suti porůstají polštářovité akrokarpní mechy, zejména Tortella inclinata.

Na jediné známé lokalitě v České republice se tato vegetace vyskytuje na jižně až jihozápadně orientovaných skalnatých svazích o sklonu 25–30° v nadmořské výšce 250–280 m. Porůstá zde suť z drobných úlomků krystalického vápence vytvořenou mezi nevysokými skalními stupni. Tato suť je místy obohacená jemnozemí, kde bylo v jednom vzorku změřeno pH 7,9 a obsah humusu 6,8 % (Chytrý 1990).

Orig. (Volk 1937): Melica ciliata-Teucrium botrys-Assoziation, Assoziation von Melica ciliata und Teucrium Botrys .Melica ciliata subsp. nebrodensis)

Syn.: Melicetum ciliatae Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy)

Diagnostické druhy: Acinos arvensis, Allium flavum, Alyssum alyssoides, Anthyllis vulneraria, Asplenium ruta-muraria, Bothriochloa ischaemum, Campanula sibirica, Carlina vulgaris s. l., Convolvulus arvensis, Echium vulgare, Euphorbia waldsteinii, Galium glaucum, Hieracium bauhini, Inula conyzae, I. oculus-christi, Linum tenuifolium, Melica ciliata, Minuartia setacea, Pimpinella saxifraga. Potentilla arenaria, Reseda lutea, Sedum album, S. sexangulare, Teucrium botrys, Thymus praecox; Ceratodon purpureus, Tortella inclinata

Konstantní druhy: Acinos arvensis, Allium flavum, Alyssum alyssoides. Anthyllis vulneraria. Arrhenatherum elatius. Asplenium ruta-muraria, Bothriochloa ischaemum, Campanula sibirica, Carlina vulgaris s. l., Convolvulus arvensis, Echium vulgare, Eryngium campestre, Euphorbia waldsteinii, Galium glaucum, Hieracium bauhini. H. pilosella. Hypericum perforatum, Inula conyzae, I. oculus-christi, Linum tenuifolium, Melica ciliata, Minuartia setacea, Pimpinella saxifraga, Potentilla arenaria, Reseda lutea, Sanguisorba minor, Sedum album, S. sexangulare, Teucrium botrys, T. chamaedrys, Thymus praecox; Ceratodon purpureus, Tortella inclinata

Dominantní druhy: Melica ciliata

Formální definice: Melica ciliata pokr. > 25 % NOT Sedum album pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2009): SCA03 Teucrio botryos-Melicetum ciliatae Volk 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 457-459.