Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz SCB
Galeopsion Oberdorfer 1957
Acidofilní vegetace sutí

Orig. (Oberdorfer 1957): Galeopsidion nov. all. (Galeopsis segetum. G. tetrahit)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani

Zdroj: Sádlo J. (2009): SCB Galeopsion Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a su»ová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, p. 459.