Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TAA01
Crypsietum aculeatae Wenzl 1934
Slaniska se skrytěnkou bodlinatou

Crypsietum aculeatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje nízké otevřené porosty s dominantní jednoletou trávou skrytěnkou bodlinatou (Crypsis aculeata). Spektrum průvodních druhů je velmi omezené, s větší frekvencí se vyskytuje pouze kuřinka solná (Spergularia salina), doprovázená často jen jedním nebo dvěma dalšími druhy. Výskyt druhů Centaurium pulchellum, Chenopodium glaucum a Juncus ranarius je v terénu zpravidla vázán na zónu s přechodem k vegetaci třídy Isoëto-Nanojuncetea.

Tato vegetace se u nás vyskytovala na obnažených březích a dnech rybníků a periodických tůní, v dávnější minulosti pravděpodobně i na březích slaných jezer, které jsou dodnes jejím hlavním stanovištěm ve východní a jihovýchodní Evropě a v Asii. Půda byla písčitá až jílovitohlinitá, s velkým obsahem ve vodě rozpustných solí a alkalickou reakcí. Na obnažených dnech rybníků s početnými populacemi vodního ptactva byl typický vysoký obsah nitrátů (Vicherek 1973). Asociace byla vázána na území s kontinentálně laděným klimatem s ročními srážkovými úhrny pod 570 mm, kde v létě docházelo k přirozenému poklesu vodní hladiny, obnažení minerálního substrátu dna a k zasolování jeho povrchové vrstvy.

Orig. (Wenzl 1934): Crypsidetum aculeatae

Diagnostické druhy: Crypsis aculeata, Spergularia salina

Konstantní druhy: Crypsis aculeata, Spergularia salina

Dominantní druhy: Crypsis aculeata

Formální definice: Crypsis aculeata pokr. > 25 % NOT skup. Centaurium pulchellum

Zdroj: Šumberová K. (2007): TAA01 Crypsietum aculeatae Wenzl 1934. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 133-135.