Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TAA02
Heleochloëtum schoenoidis Ţopa 1939
Slaniska s bahenkou šášinovitou

Heleochloëtum schoenoidis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Strukturu vegetace určuje dominantní jednoletá tráva bahenka šášinovitá (Heleochloa schoenoides), která vytváří nízké, zpravidla otevřené porosty. Průvodní druhy mají malou pokryvnost a jejich spektrum je značně omezené. Častěji se objevují některé další halofyty, např. Crypsis aculeata, Spergularia maritima a S. salina, dále druhy mírně zasolených obnažených den, jako je Chenopodium glaucum, a na kontaktu s halofilními trávníky rovněž Puccinellia distans. Porosty obsahují zpravidla jen asi 10 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–25 m². Mechorosty jsou vzácné.

Asociace Heleochloëtum schoenoidis se vyskytuje na pravidelně obnažovaných dnech a březích rybníků, mrtvých ramen a v periodicky vysychajících tůních a loužích uvnitř slanisk. Ve vlhkých letech se porosty s dominantním druhem Heleochloa schoenoides vyvíjejí rovněž v mělkých, zjara zaplavovaných prohlubních na polích. Půdy jsou těžké, hlinité až jílovité. V létě silně vysychají a jejich povrch polygonálně puká. Povrchové vrstvy substrátu bývají bohaté rozpustnými solemi sodíku a hořčíku a také nitráty, na čemž se často podílí i pastva drůbeže nebo divokých populací vodního ptactva (Vicherek 1973). Na rozdíl od asociace Crypsietum aculeatae se porosty asociace Heleochloëtum schoenoidis mohou vyskytovat i na méně zasolených substrátech. Podobně jako předchozí asociace je i Heleochloëtum schoenoidis vázáno na oblasti s kontinentálně laděným klimatem, kde se v horkém a suchém létě vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj různých typů vegetace obnažených den.

Orig. (Ţopa 1939): Asociaţia cu Crypsis schoenoides E. Ţopa 1938; As. Heleochloëtum schoenoidis (Soó) E. Ţopa 1938 (Crypsis schoenoides ~ Heleochloa schoenoides)

Diagnostické druhy: Aster tripolium subsp. pannonicus, Atriplex prostrata subsp. latifolia, A. tatarica, Bolboschoenus maritimus s. l., Chenopodium glaucum, Crypsis aculeata, Heleochloa schoenoides, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Puccinellia distans, Spergularia maritima, S. salina, Taraxacum bessarabicum

Konstantní druhy: Atriplex prostrata subsp. latifolia, Bolboschoenus maritimus s. l., Heleochloa schoenoides, Polygonum aviculare agg., Puccinellia distans, Spergularia maritima

Dominantní druhy: Heleochloa schoenoides, Spergularia maritima

Formální definice: Heleochloa schoenoides pokr. > 25 % NOT skup. Centaurium pulchellum

Zdroj: Šumberová K. (2007): TAA02 Heleochloëtum schoenoidis Ţopa 1939. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 135-138.