Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TBA01
Salicornietum prostratae Soó 1964
Slanorožcová slaniska

Salicornietum prostratae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V rozvolněných, vzácněji i v zapojených porostech dominuje ponticko-panonský slanorožec rozprostřený (Salicornia prostrata), který často tvoří jednodruhové porosty. S vyšší frekvencí, ale malou pokryvností se však místy vyskytují i některé další halofyty, např. Aster tripolium subsp. pannonicus, Puccinellia distans a Spergularia maritima. V porostech se vyskytuje zpravidla jen kolem pěti druhů cévnatých rostlin na ploše 4–25 m². Mechorosty vesměs chybějí.

Typickým stanovištěm jsou okraje periodických a slaných jezer. Na jaře je substrát mělce zaplaven a postupně vysychá, přičemž se na jeho povrchu tvoří solné výkvěty. Vegetace byla u nás vázána na hlinité až jílovité, středně humózní, silně zasolené půdy neutrální až slabě alkalické reakce (Vicherek 1973). Lokality na jižní Moravě ležely na severozápadní hranici rozšíření této asociace v oblasti se silně kontinentálním klimatem a ročními srážkovými úhrny pod 570 mm.

Orig. (Soó 1964): Salicornietum prostratae Soó (27) 64

Syn.: Salicornietum herbaceae von Soó 1927 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Aster tripolium subsp. pannonicus, Juncus gerardii, Plantago maritima, Puccinellia distans, Salicornia prostrata, Spergularia maritima, Suaeda prostrata

Konstantní druhy: Aster tripolium subsp. pannonicus, Puccinellia distans, Salicornia prostrata, Spergularia maritima

Dominantní druhy: Salicornia prostrata

Formální definice: Salicornia prostrata pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2007): TBA01 Salicornietum prostratae Soó 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 145-147.