Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TCA01
Puccinellietum limosae Soó 1933
Zblochancová slaniska

Puccinellietum limosae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty řídké, nezapojené, vzhledem podobné otevřeným ruderálním trávníkům. Obvykle v nich převládá zblochanec oddálený (Puccinellia distans) a hojné jsou halofilní terofyty; větší pokryvnosti může dosahovat i kuřinka obroubená (Spergularia maritima). V porostech se setkávají některé jednoleté obligátní halofyty svazu Salicornion prostratae s druhy navazujících mokrých slaných luk svazu Juncion gerardii. V nížinách panonské oblasti jsou porosty asociace bohatší o další, převážně kontinentální druhy, např. Artemisia monogyna, Limonium gmelinii a Pholiurus pannonicus. Celkově však jde o druhově chudé porosty, zpravidla s 5–15 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechorosty jsou zastoupeny vzácně.

Trávníky asociace Puccinellietum limosae se vyvíjejí v plochých částech slanisk bez výrazných prohlubní. Půdy jsou těžké, jílovité a silně zasolené. Vyšší koncentrace solí je podmíněna jednak klimaticky, jednak přítomností minerálně bohatých pramenů. Stanoviště jsou po většinu roku vlhká, avšak během léta povrch půdy silně vysychá, tvrdne a polygonálně rozpraskává.

Orig. (Soó 1933): Puccinellietum limosae

Diagnostické druhy: Aster tripolium subsp. pannonicus, Atriplex prostrata subsp. latifolia, Crypsis aculeata, Glaux maritima, Heleochloa schoenoides, Inula britannica, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Melilotus dentatus, Plantago maritima, Potentilla anserina, Puccinellia distans, Pulicaria dysenterica, Spergularia maritima, S. salina, Taraxacum bessarabicum, Trifolium fragiferum; Drepanocladus aduncus

Konstantní druhy: Aster tripolium subsp. pannonicus, Atriplex prostrata subsp. latifolia, Lotus tenuis, Plantago maritima, Potentilla anserina, Puccinellia distans, Spergularia maritima, Taraxacum bessarabicum

Dominantní druhy: Aster tripolium subsp. pannonicus, Plantago maritima, Puccinellia distans, Spergularia maritima

Formální definice: skup. Aster *pannonicus NOT skup. Scorzonera parviflora NOT Heleochloa schoenoides pokr. > 25 % NOT Potentilla anserina pokr. > 50 % NOT Salicornia prostrata pokr. > 25 % NOT Suaeda prostrata pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K., Novák J. & Sádlo J. (2007): TCA01 Puccinellietum limosae Soó 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 153-155.