Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TCB02
Loto tenuis-Potentilletum anserinae Vicherek 1973
Slané mochnové trávníky

Loto tenuis-Potentilletum anserinae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Loto-Potentilletum zahrnuje rozvolněnou i zapojenou slanomilnou vegetaci s dominantními trávami, jako jsou psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera), kostřava luční nebo rákosovitá (Festuca pratensis, F. arundinacea) a jílek vytrvalý (Lolium perenne), nebo širokolistými bylinami, k nimž patří mochna husí (Potentilla anserina) a jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum). Struktura porostů bývá ovlivněna intenzitou sešlapu, pastvy nebo frekvencí seče. Vedle druhů slaných půd jsou hojně zastoupeny druhy mezofilních trávníků, střídavě vlhkých půd a také četné druhy ruderální. Výška porostu se pohybuje většinou v rozmezí 5–50 cm. Druhová bohatost slaných mochnových trávníků činí asi 20–30 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro není většinou výrazněji vyvinuto.

Loto-Potentilletum se vyskytuje v nížinách a pahorkatinách v nejteplejších a nejsušších částech České republiky. Porosty se obvykle nacházejí v okolí minerálně bohatých pramenů, v periodicky podmáčených nivách, terénních sníženinách a na březích návesních rybníčků. Místy, hlavně v minulosti, byla na těchto stanovištích významným faktorem pastva, provázená silným přísunem nitrátů a narušováním povrchu půdy. V současnosti se Loto-Potentilletum udržuje především v obcích nebo na polních cestách. Kuriózním biotopem jsou vesnická fotbalová hřiště, která unikla modernizaci a svým charakterem se částečně podobají slaným pastvinám. Geologickým podkladem jsou nejčastěji turonské jílovce a slínovce, miocenní jíly a omezeně i permské sedimenty. Půdy jsou těžké, bohaté ionty rozpustných solí. Od října do července jsou vlhké, na jaře často i mělce zaplavené, ale během léta hluboce vysychají, což je provázeno zasolením povrchového horizontu.

Orig. (Vicherek 1973): Loto-Potentilletum anserinae Vicherek as. nov. (Lotus tenuis)

Syn.: Agrostio-Trifolietum fragiferi Sýkora 1983

Diagnostické druhy: Achillea asplenifolia, Carex distans, Festuca arundinacea, Juncus compressus, J. gerardii, Lotus tenuis, Melilotus dentatus, Odontites vernus, Pastinaca sativa, Potentilla anserina, Pulicaria dysenterica, Tetragonolobus maritimus, Trifolium fragiferum

Konstantní druhy: Agrostis stolonifera, Lolium perenne, Lotus tenuis, Melilotus dentatus, Odontites vernus, Pastinaca sativa, Plantago major, Potentilla anserina, Ranunculus repens, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium fragiferum

Dominantní druhy: Agrostis stolonifera, Festuca pratensis, Lolium perenne, Lotus tenuis, Plantago major, Potentilla anserina, Trifolium fragiferum

Formální definice: skup. Trifolium fragiferum NOT skup. Aster *pannonicus NOT skup. Scorzonera parviflora

Zdroj: Novák J. & Šumberová K. (2007): TCB02 Loto tenuis-Potentilletum anserinae Vicherek 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 159-161.