Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída TD
Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
Louky a mezofilní pastviny

TDA Arrhenatherion elatioris – Mezofilní ovsíkové a kostřavové louky

TDB Polygono bistortae-Trisetion flavescentis – Horské trojštětové louky

TDC Cynosurion cristati – Poháňkové pastviny a sešlapávané trávníky

TDD Molinion caeruleae – Střídavě vlhké bezkolencové louky

TDE Deschampsion cespitosae – Nížinné aluviální louky

TDF Calthion palustris – Vlhké pcháčové louky

Orig. (Tüxen 1937): Molinieto-Arrhenatheretales (Br.-Bl. 1930) Tx. 1937

Diagnostické druhy: Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Trisetum flavescens

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str. a A. pratensis), Alopecurus pratensis, Festuca rubra agg., Holcus lanatus, Lathyrus pratensis, Poa pratensis s. l., P. trivialis, Ranunculus acris, Rumex acetosa

Zdroj: Chytrý M. & Blažková D. (2007): TD Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 166-168.