Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDA04
Potentillo albae-Festucetum rubrae Blažková 1979
Kostřavové louky s mochnou bílou

Potentillo albae-Festucetum rubrae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Středně vysoké, druhově bohaté louky, většinou s dominancí kostřavy červené (Festuca rubra agg.) a větší pokryvností dalších trav, zejména psinečku obecného (Agrostis capillaris) a řidčeji i trojštětu žlutavého (Trisetum flavescens). Z dvouděložných bylin se uplatňují spíše středně vysoké nebo nízké druhy, např. Achillea millefolium, Leontodon hispidus a Trifolium pratense. Druhy vyššího vzrůstu (např. Arrhenatherum elatius a Knautia arvensis) bývají sice pravidelně přítomny, ale nepřevládají. V porostech je proto dostatek světla i pro druhy nižšího vzrůstu, které vyplňují plochu k celkové pokryvnosti většinou kolem 90 %. Druhová bohatost kolísá zpravidla v rozmezí 40–50 druhů cévnatých rostlin na plochách 16–25 m², což řadí toto společenstvo k druhově nejbohatším typům naší luční vegetace. Jako diagnostické se uplatňují subkontinentální druhy, např. Peucedanum oreoselinum a Potentilla alba, které indikují kolísavou půdní vlhkost. Mechové patro není v porostech významné a jeho pokryvnost jen vzácně překračuje 10 %. Nejčastější bývají plazivé pleurokarpní mechy Plagiomnium affine s. l. a Rhytidiadelphus squarrosus.

V současné době se porosty této asociace nejčastěji vyskytují v údolních polohách na nezaplavovaných říčních terasách a vzácněji i na občas zaplavovaných částech niv větších řek a potoků. Půdním typem je fluvizem nebo vzácněji kambizem. Půdy bývají na jaře vlhké, v pozdním létě ale mohou výrazně vysychat. Půdní reakce je obvykle slabě kyselá až neutrální, hodnoty pH se nejčastěji pohybují v rozmezí 5,1–6,5. Zásobení půdy živinami je omezené, a to i ve svrchním horizontu, který je poměrně málo humózní (Blažková 1979).

Orig. (Blažková 1979): Potentillo albae-Festucetum rubrae Blažková, ass. nova

Diagnostické druhy: Avenula pubescens, Campanula patula, C. rotundifolia agg. (převážně C. rotundifolia s. str.), Erophila verna, Knautia arvensis agg., Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Peucedanum oreoselinum, Potentilla alba, Ranunculus bulbosus, Rumex thyrsiflorus, Saxifraga granulata, Thlaspi caerulescens, Trifolium dubium, T. pratense, Trisetum flavescens

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina, A. millefolium s. str. a A. pratensis), Agrostis capillaris, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Campanula patula, C. rotundifolia agg. (převážně C. rotundifolia s. str.), Cerastium holosteoides subsp. triviale, Dactylis glomerata, Festuca rubra agg., Galium mollugo agg. (převážně G. album subsp. album), G. verum agg. (převážně G. verum s. str.), Geranium pratense, Heracleum sphondylium, Holcus lanatus, Knautia arvensis agg., Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Luzula campestris agg. (převážně L. campestris s. str.), Peucedanum oreoselinum, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Poa pratensis s. l., Potentilla alba, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Salvia pratensis, Sanguisorba officinalis, Saxifraga granulata, Taraxacum sect. Ruderalia, Thlaspi caerulescens, Trifolium dubium, T. pratense, T. repens, Trisetum flavescens, Veronica chamaedrys agg. (převážně V. chamaedrys s. str.), Vicia cracca; Plagiomnium affine s. l.

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Dianthus carthusianorum s. l. (D. carthusianorum s. str.), Festuca rubra agg., F. rupicola, Leontodon hispidus, Trisetum flavescens; Rhytidiadelphus squarrosus

Formální definice: skup. Peucedanum oreoselinum

Zdroj: Blažková D. (2007): TDA04 Potentillo albae-Festucetum rubrae Blažková 1979. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 178-181.