Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDB01
Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis Knapp ex Oberdorfer 1957
Horské trojštětové louky s kakostem lesním

Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Středně vzrůstavé horské louky, ve kterých strukturu porostu určují jako nejčastější dominanty trávy kostřava červená (Festuca rubra agg.) a psineček obecný (Agrostis capillaris), méně často hustě zapojený širokolistý kakost lesní (Geranium sylvaticum) s trojštětem žlutavým (Trisetum flavescens). Další hojné druhy, zejména Alchemilla vulgaris s. l. nebo Cardaminopsis halleri, se uplatňují ve spodním patře porostu. Zpravidla jde o louky hustě zapojené, druhově bohaté, s 35–45 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro bývá vyvinuto s malou pokryvností a jen vzácněji kryje více než polovinu plochy. V tom případě se hojně uplatňuje plazivý pleurokarpní mech Rhytidiadelphus squarrosus.

Asociace se váže na montánní, místy i submontánní stupeň hor. V Krkonoších se např. vyskytuje zpravidla mezi 550–900 m n. m. (Krahulec et al. 1997). Ve vlhčích, chladnějších údolích nebo v inverzních polohách sestupuje i níže, do oblasti souvislého rozšíření luk svazu Arrhenatherion elatioris (např. v některých krkonošských údolích u Poniklé). Půdy bývají obvykle typu kambizem, hlinité až písčitohlinité, vzácněji s vyšším obsahem jílových částic a humózním A horizontem hlubokým 20–30 cm. Půdní reakce je kyselá a sorpční komplex nenasycený.

Orig. (Oberdorfer 1957): Geranio-Trisetetum Knapp 51 (Geranium sylvaticum, Trisetum flavescens)

Diagnostické druhy: Agrostis capillaris, Campanula rotundifolia agg. (C. rotundifolia s. str.), Cardaminopsis halleri, Crepis mollis, Geranium sylvaticum, Hypericum maculatum, Phyteuma spicatum, Trisetum flavescens, Vicia cracca

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str.), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Bistorta major, Briza media, Campanula patula, C. rotundifolia agg. (C. rotundifolia s. str.), Cardaminopsis halleri, Crepis mollis, Dactylis glomerata, Festuca rubra agg., Galium mollugo agg. (převážně G. album subsp. album), Geranium sylvaticum, Heracleum sphondylium, Hypericum maculatum, Knautia arvensis agg., Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Luzula campestris agg., Phyteuma spicatum, Plantago lanceolata, Poa trivialis, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Stellaria graminea, Trifolium pratense, T. repens, Trisetum flavescens, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.), Vicia cracca; Plagiomnium affine s. l.

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Chaerophyllum hirsutum, Dactylis glomerata, Festuca rubra agg., Geranium sylvaticum, Trisetum flavescens; Rhytidiadelphus squarrosus

Formální definice: skup. Arrhenatherum elatius AND skup. Geranium sylvaticum

Zdroj: Blažková D. (2007): TDB01 Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis Knapp ex Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 189-191.