Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDB03
Meo athamantici-Festucetum rubrae Bartsch et Bartsch 1940
Horské koprníkové louky

Meo athamantici-Festucetum rubrae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje luční porosty s dominantními travami, nejčastěji psinečkem obecným (Agrostis capillaris) a kostřavou červenou (Festuca rubra agg.). Jednotlivé rostliny dorůstají i přes 1 m výšky, většina biomasy se však koncentruje do výšky 15–35 cm. Fytogeograficky významná je přítomnost subatlantského koprníku štětinolistého (Meum athamanticum), který zde roste spolu s kontinentálním pcháčem různolistým (Cirsium heterophyllum). Druhová bohatost bylinného patra je proměnlivá a kolísá v rozmezí 15–35 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je vyvinuto většinou jen velmi slabě nebo zcela chybí. Jen u ladem ležících porostů se vyvíjí výrazněji a dosahuje pokryvnosti kolem 25 %, případně i více.

Meo-Festucetum rubrae porůstá horské svahy a plošiny zhruba od 750 m n. m. do hřebenových poloh. Jen výjimečně, ve východním Krušnohoří, sestupuje níže, např. u Českého Jiřetína téměř až k 620 m n. m. Půdním typem je oligotrofní až podzolovaná kambizem, vzácně i slabě oglejená, písčito-hlinitá až hlinito-písčitá s větší nebo menší příměsí štěrku. Horizont A je zpravidla silně humózní, u neobhospodařovaných porostů zplstnatělý, s vrstvou nerozložené stařiny. Půdní reakce je silně kyselá až kyselá a kapacita půdního sorpčního komplexu nízká.

Nomen inversum propositum

Orig. (Bartsch & Bartsch 1940): Festuca rubra-Meum athamanticum-Ass.

Syn: Alopecuro-Poëtum chaixii Blažková 1991, Meo athamantici-Cirsietum heterophylli Blažková 1991

Diagnostické druhy: Campanula rotundifolia agg. (C. rotundifolia s. str.), Cirsium heterophyllum, Galium saxatile, Hypericum maculatum, Meum athamanticum

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str.), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Avenella flexuosa, Bistorta major, Campanula rotundifolia agg. (C. rotundifolia s. str.), Deschampsia cespitosa, Festuca rubra agg., Galium saxatile, Hypericum maculatum, Meum athamanticum, Nardus stricta, Poa pratensis s. l., Potentilla erecta, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.)

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Bistorta major, Deschampsia cespitosa, Festuca rubra agg., Galium saxatile, Geranium sylvaticum, Meum athamanticum, Nardus stricta, Poa chaixii; Polytrichum commune

Formální definice: skup. Meum athamanticum

Zdroj: Blažková D. (2007): TDB03 Meo athamantici-Festucetum rubrae Bartsch et Bartsch 1940. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 193-195.