Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDC01
Lolio perennis-Cynosuretum cristati Tüxen 1937
Jílkové pastviny

Lolio perennis-Cynosuretum cristati

Foto na botanickafotogalerie.cz

Ve své typické podobě, tedy jako trvalé pastviny, zahrnuje asociace krátkostébelné až středně vysoké porosty. Při pravidelné pastvě dorůstá většina rostlin do výšky jen 10–15 cm. V porostech se proto uplatňují především druhy dobře snášející pravidelný okus a sešlap, schopné snadno odnožovat a koncentrovat svou biomasu při povrchu půdy. Některé z nich se vyznačují plazivým růstem, např. jetel plazivý (Trifolium repens), jiné mají listovou biomasu soustředěnu v přízemní růžici, např. máchelka podzimní (Leontodon autumnalis), jitrocel větší (Plantago major) a pampelišky (Taraxacum sect. Ruderalia). Na některých pastvinách, zvláště těch spásaných skotem, jsou nápadné malé plošky s bujnější vegetací na místech rozložených, často loňských exkrementů. Rostliny zde dobře rostou díky zvýšené dostupnosti živin a skutečnosti, že dobytek se těmto místům při pastvě vyhýbá. Při menší intenzitě okusu a sešlapu roste na těchto pastvinách podíl ostatních lučních druhů a přibývá i druhů vyššího vzrůstu (např. Agrostis capillaris a Festuca pratensis). Tomu odpovídá i rozdílné druhové bohatství porostů, od 20 druhů cévnatých rostlin na plochách 16–25 m² na intenzivních pastvinách až ke 40 druhům v porostech extenzivně obhospodařovaných. S menší intenzitou využívání roste také pokryvnost porostu. Naproti tomu analogické porosty trávníků v městské zeleni a okrasných zahradách, obhospodařované mnohonásobnou sečí během roku, jsou druhově velmi chudé: obsahuji jen kolem 10 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m² a zpravidla v nich chybějí některé druhy hojné na pastvinách, např. Phleum pratense.

Lolio-Cynosuretum se vyskytuje roztroušeně po celém území České republiky a relativně vzácnější je jen v suchých nížinách a vyšších horských polohách. Váže se nejčastěji na plochý, mírně zvlněný terén, zatímco na strmějších svazích degraduje v důsledku erozního narušení na nátržích způsobených pastvou. Půdním typem je nejčastěji mezotrofní až eutrofní kambizem s relativně málo mocným a málo humózním horizontem A. Povrchové vrstvy bývají často zhutnělé a na vlhčích stanovištích se v nich někdy uplatňují pseudoglejové procesy. Zásobení živinami bývá dobré díky přirozené úrodnosti půdy, zpravidla doplňované přihnojováním. Export živin z ekosystému vlivem pastvy je ve srovnání s loukami menší, protože část z nich se na pastvinách vrací zpět do koloběhu s exkrementy. Analogické trávníky v městské zeleni jsou patrně více přihnojovány atmosférickým spadem a také při venčení psů, schází však u nich export živin z ekosystému, protože porosty jsou většinou mulčovány, tj. posekaná rostlinná hmota je rozsekána a ponechána na místě. Půdní reakce je zpravidla mírně kyselá, pH neklesá pod 4,0.

Orig. (Tüxen 1937): Lolieto-Cynosuretum (Br.-Bl. et De Leeuw 1937) Tx. 1937 (Lolium perenne, Cynosurus cristatus)

Syn.: Lolium-Cynosurus-Weide Braun-Blanquet et De Leeuw 1936 (§ 3c), Festuco-Cynosuretum Tüxen in Büker 1942, Caro-Poëtum pratensis Blažková 1967

Diagnostické druhy: Bellis perennis, Carum carvi, Cynosurus cristatus, Leontodon autumnalis, Lolium perenne, Plantago major, Trifolium pratense, T. repens

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str. a A. pratensis), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Bellis perennis, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, F. rubra agg., Holcus lanatus, Leontodon autumnalis, L. hispidus, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, P. major, Poa pratensis s. l., Prunella vulgaris, Ranunculus acris, R. repens, Rumex acetosa, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense, T. repens, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.); Brachythecium rutabulum

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Festuca pratensis, F. rubra agg., Poa trivialis, Trifolium repens

Formální definice: skup. Cynosurus cristatus AND skup. Lolium perenne NOT Juncus tenuis pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. & Blažková D. (2007): TDC01 Lolio perennis-Cynosuretum cristati Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 197-200.