Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDC03
Lolietum perennis Gams 1927
Vytrvalá travinná vegetace sešlapávaných míst

Lolietum perennis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Nízké, rozvolněné nebo i značně zapojené porosty s dominantními hemikryptofyty jílkem vytrvalým (Lolium perenne) a jitrocelem větším (Plantago major). Tyto druhy dobře snášejí narušování sešlapem díky svým elastickým a tuhým pletivům a koncentraci větší části biomasy těsně při povrchu půdy, ať už ve formě krátkých výběžků u jílku, nebo k zemi přitisklých listových růžic u jitrocele. Dále jsou s malou pokryvností zastoupeny druhy mezofilních luk a pastvin, např. Taraxacum sect. Ruderalia a Trifolium repens, a často bývají přimíšeny i jednoleté druhy sešlapávaných míst, zejména Poa annua a Polygonum arenastrum. Jde o druhově chudé porosty obvykle s 10–15 druhy cévnatých rostlin na plochách 5–10 m².

Lolietum perennis se vyskytuje na sešlapávaných místech v obcích a okolí budov, na okrajích cest i přímo na cestách (zpravidla na středním travnatém pásu polních cest) a velkoplošně na travnatých hřištích a dalších rekreačních plochách. Jde hlavně o stanoviště silně osluněná, ale místy také polostinná. Půdy jsou dobře zásobeny živinami a nejsou ani příliš vlhké, ani dlouhodobě nevysychají. Dlouhá období sucha totiž upřednostňují jednoleté druhy na úkor vytrvalých hemikryptofytů a Lolietum perennis je na takových místech nahrazováno společenstvy třídy Polygono arenastri-Poëtea annuae. Vlivem sešlapu jde však většinou o půdy zhutnělé, hlinité nebo písčité a často s příměsí štěrku.

Orig. (Gams 1927): Lolietum perennis

Syn.: Lolio perennis-Plantaginetum majoris Beger 1930, Lolio perennis-Polygonetum avicularis Br.-Bl. 1930 p. p., Festuco rupicolae-Lolietum perennis Hadač et Rambousková 1980

Diagnostické druhy: Lolium perenne, Plantago major

Konstantní druhy: Lolium perenne, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare agg. (převážně P. arenastrum), Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens

Dominantní druhy: Lolium perenne, Plantago major, Potentilla anserina, Trifolium repens

Formální definice: (Lolium perenne pokr. > 25 % OR Plantago major pokr. > 25 %) NOT skup. Trifolium fragiferum NOT Poa annua pokr. > 25 % NOT Polygonum aviculare agg. pokr. > 25 % NOT Prunella vulgaris pokr. > 25 % NOT Juncus tenuis pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): TDC03 Lolietum perennis Gams 1927. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 203-205.