Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDC05
Alchemillo hybridae-Poëtum supinae Aichinger 1933
Vegetace sešlapávaných míst s lipnicí nízkou

Alchemillo hybridae-Poëtum supinae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Alchemillo hybridae-Poëtum supinae je strukturou podobná asociacím Lolietum perennis a Prunello vulgaris-Ranunculetum repentis. Vytváří druhově chudé, rozvolněné porosty s dominancí lipnice nízké (Poa supina) a výskytem druhů Agrostis capillaris, Plantago major, Poa annua, Sagina procumbens, Trifolium repens, Veronica serpyllifolia, kontryhelů ze skupiny Alchemilla vulgaris s. l. a dalších.

Porosty této asociace se vyvíjejí na částečně osluněných, vlhkých cestách nebo na sešlapávaných místech v okolí horských rekreačních a hospodářských budov, na hlinitopísčitých půdách s příměsí štěrku.

Nomen inversum propositum et nomen mutatum propositum

Orig. (Aichinger 1933): Poa annua subsp. varia-Alchemilla hybrida-Assoziation (Poa annua subsp. varia ~ Poa supina)

Diagnostické druhy: Carex ovalis, Plantago major, Poa supina, Sagina procumbens, Veronica serpyllifolia

Konstantní druhy: Agrostis capillaris, Carex ovalis, Deschampsia cespitosa, Plantago major, Poa annua, P. supina, Ranunculus acris, R. repens, Sagina procumbens, Trifolium repens, Veronica serpyllifolia

Dominantní druhy: Poa supina

Formální definice: Poa supina pokr. > 25 % NOT Tripleurospermum inodorum pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): TDC05 Alchemillo hybridae-Poëtum supinae Aichinger 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 207-209.