Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDE02
Holcetum lanati Issler 1934
Vlhké medyňkové louky

Holcetum lanati

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vlhké louky této asociace jsou tvořeny převážně travami náročnějšími na půdní vlhkost. Výrazný aspekt porostům udává dominantní medyněk vlnatý (Holcus lanatus) v době květu v polovině června a také krvavec toten (Sanguisorba officinalis) v době odkvétání koncem července. Na dvouděložné byliny připadá menší část biomasy porostů, ale v sezonním vývoji mohou vytvářet nápadný barevný aspekt (např. Cardamine pratensis s. str., Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi a Ranunculus acris). Porosty bývají husté díky kombinaci trsnatého a výběžkatého růstu dominant, s maximem biomasy koncentrované ve vrstvě do 30–40 cm nad zemí. Pokryvnost bylinného patra je často 100 %. Porosty obsahují většinou 25–40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro bývá pravidelně přítomno, ale zřídka jeho pokryvnost přesahuje 10 %.

Asociace je vázána na střídavě vlhké půdy, které jsou dostatečně provlhčené během první poloviny vegetační sezony, ale v létě mohou v povrchové vrstvě prosychat. Jsou převážně hlinitopísčité až písčité, ve větších nivách i jílovitohlinité, a spíše chudší živinami. Jde převážně o fluvizemě, které mohou vykazovat znaky pseudooglejení nebo mírného zrašelinění (Blažková 1992). Půdní reakce bývá mírně kyselá až kyselá (Duchoslav 1997). Vegetace medyňkových luk byla zaznamenána od kolinního do suprakolinního stupně v údolních polohách, výjimečně i v ploché široké nivě Labe (Kovář 1981). Podzemní voda je stále v přímém kontaktu s kořenovou zónou a za letního sucha zpravidla neklesá hlouběji než 1 m pod povrch. Záplavy jsou jen epizodické a na rozdíl od předešlé asociace zde nepůsobí proudová disturbance tekoucí vodou, ale jen klidné rozlivy vody bez sedimentace kalu. Asociace je nenáročná na teplotu vzduchu, vyhýbá se jen mrazovým kotlinám, neboť pozdní mrazy omezují vitalitu medyňku vlnatého (Petersen 1988). Průměrné roční teploty v oblasti výskytu asociace u nás se pohybují zpravidla v rozmezí 6,5–8,5 °C a roční úhrny srážek v rozmezí 550–800 mm.

Orig. (Issler 1934): Association à Holcus lanatus, Holcetum lanati

Syn.: Holcetum lanati Gams 1927 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Holcus lanatus

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str.), Alchemilla vulgaris s. l., Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Cardamine pratensis agg. (C. pratensis s. str.), Cerastium holosteoides subsp. triviale, Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis, F. rubra agg., Holcus lanatus, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare agg., Luzula campestris agg., Lychnis flos-cuculi, Plantago lanceolata, Poa pratensis s. l., P. trivialis, Ranunculus acris, R. repens, Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense, T. repens, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.); Brachythecium rutabulum

Dominantní druhy: Alopecurus pratensis, Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis, F. rubra agg., Holcus lanatus, Ranunculus repens, Sanguisorba officinalis; Brachythecium rutabulum

Formální definice: Holcus lanatus pokr. > 25 % NOT skup. Caltha palustris

Zdroj: Černý T. (2007): TDE02 Holcetum lanati Issler 1934. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 226-229.