Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDE04
Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae Passarge 1960
Vysychavé kontinentální zaplavované louky

Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje druhově bohaté luční porosty s převahou travin a vysokým podílem širokolistých bylin. V porostech zpravidla nebývají výrazné dominanty, větší pokryvnosti však místy dosahuje psárka luční (Alopecurus pratensis), ostřice časná (Carex praecox), anebo při mírné degradaci porostů kostřava luční (Festuca pratensis). V závislosti na dominantě dosahují porosty v době optima v květnu a červnu výšky 50–150 cm. Porosty s převahou psárky mají před první sečí jednotvárný vzhled, neboť kromě dominanty se uplatňuje pouze omezený počet vzrůstově vyšších bylin, hlavně Lychnis flos-cuculi, Ranunculus acris a Sanguisorba officinalis. Na první pohled tyto porosty připomínají asociaci Poo trivialis-Alopecuretum pratensis, neboť většina diagnostických druhů asociace Cnidio-Deschampsietum osídluje nižší bylinná patra. Patří k nim například druhy kontinentálního rozšíření Scutellaria hastifolia a Viola pumila. V porostech s dominantami nízkého vzrůstu utvářejí před první sečí nápadný barevný aspekt Cardamine matthioli a Taraxacum sect. Ruderalia, na sušších místech Veronica chamaedrys. Po první seči je nápadné zastoupení plazivých a poléhavých druhů, např. Lysimachia nummularia a Potentilla reptans, a druhů kvetoucích koncem léta a na podzim, např. Colchicum autumnale. Mnoho druhů je v porostech zastoupeno sice pravidelně, ale jen malým počtem sterilních jedinců: je to zvláště Cerastium holosteoides subsp. triviale, Ranunculus auricomus agg., často i Cnidium dubium. V jarním aspektu se místy na rozvolněných ploškách uplatňují terofyty, zejména Cerastium dubium, Myosotis ramosissima a Veronica arvensis. Jde o druhově nejbohatší louky svazu Deschampsion cespitosae zpravidla s 30–45 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro bývá vyvinuto slabě.

Porosty asociace Cnidio-Deschampsietum jsou vázány na široké nivy velkých řek, u nás na jejich dolní toky v oblastech se suchým a teplým, kontinentálním typem klimatu. Jde o oblasti s průměrnými ročními teplotami kolem 9,5 °C a ročními srážkovými úhrny kolem 550 mm. Osídlují ploché části niv a nepatrné vyvýšeniny, tedy místa, která v nivách zaujímají největší rozlohu. V přirozených nivách je tato vegetace každoročně zaplavována, hlavně při jarním tání. Záplava trvá zpravidla několik dní, vlhkostní poměry jednotlivých porostů se ovšem liší podle konkrétní polohy v terénu a povětrnostní situace v daném roce. V místech s vysokou hladinou podzemní vody se zamokření udržuje i po opadu záplavy a přesahuje do počátku vegetačního období. Vyvýšená místa bývají naopak zaplavena jen při silnějších povodních (Balátová-Tuláčková 1968, Vicherek et al. 2000). Společenstvo se vyvíjí na těžkých hlinitých až jílovitých fluvizemích, které v létě silně vysychají. Podzemní voda nezřídka klesá až 3 m pod povrch půdy.

Orig. (Passarge 1960): Cnidio-Deschampsietum caespitosae, Cnidio-Deschampsietum (Walter 50) Hundt (54) 58 (Cnidium venosum = C. dubium)

Syn.: Cnidio-Violetum elatioris Walther in Tüxen 1954 (§ 3f), Deschampsia cespitosa-Cnidium dubium-Gesellschaft Hundt 1958 (§ 3d), Violo-Cnidietum Walther ex Philippi 1960 (fantom), Cnidium dubium-Viola pumila Gesellschaft Korneck 1962, Cnidio venosi-Jaceetum angustifoliae Vicherek 1962, Gratiolo officinalis-Caricetum suzae Balátová-Tuláčková 1966, Serratulo-Festucetum commutatae Balátová-Tuláčková 1966 p. p., Cnidio dubii-Violetum pumilae Balátová-Tuláčková 1969

Diagnostické druhy: Cardamine matthioli, Carex hirta, C. melanostachya, C. praecox, Cirsium arvense, Cnidium dubium, Colchicum autumnale, Elytrigia repens, Galium boreale subsp. boreale, Gratiola officinalis, Lathyrus pratensis, Myosotis ramosissima, Ornithogalum kochii, Potentilla reptans, Pseudolysimachion maritimum, Scutellaria hastifolia, Serratula tinctoria, Silaum silaus, Valerianella locusta, Veronica arvensis, Vicia tetrasperma, Viola pumila; Eurhynchium pulchellum

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str. a A. pratensis), Ajuga reptans, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, Campanula patula, Cardamine matthioli, Carex hirta, C. praecox, Centaurea jacea, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Cirsium arvense, Cnidium dubium, Colchicum autumnale, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Equisetum arvense, Festuca pratensis, Galium boreale subsp. boreale, G. mollugo agg. (převážně G. album subsp. album), Glechoma hederacea s. l. (G. hederacea s. str.), Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare agg., Lychnis flos-cuculi, Lysimachia nummularia, Myosotis ramosissima, Plantago lanceolata, Poa pratensis s. l., Potentilla reptans, Ranunculus acris, R. auricomus agg., R. repens, Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, Stellaria graminea, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense, Veronica arvensis, V. chamaedrys agg. (převážně V. chamaedrys s. str.), Vicia tetrasperma, Viola pumila; Brachythecium rutabulum, Plagiomnium affine s. l.

Dominantní druhy: Festuca pratensis

Formální definice: skup. Viola pumila NOT Molinia caerulea s. l. pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2007): TDE04 Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae Passarge 1960. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 233-236.