Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDF03
Angelico sylvestris-Cirsietum palustris Darimont ex Balátová-Tuláčková 1973
Acidofilní vlhké louky s pcháčem bahenním

Angelico sylvestris-Cirsietum palustris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vlhké louky s pcháčem bahenním (Cirsium palustre) jsou tvořeny širokolistými bylinami, travami a nízkými ostřicemi, např. Carex nigra a C. panicea. Ty mohou nezřídka dominovat nižšímu bylinnému patru, podobně jako sítiny Juncus conglomeratus, J. effusus a J. filiformis. Struktura porostů této asociace tedy není zpravidla určována dominancí jednoho druhu. Větších pokryvností dosahuje zejména rdesno hadí kořen (Bistorta major), zatímco pcháč bahenní (Cirsium palustre) silnou dominantou nebývá. Společenstvo se vyznačuje společným výskytem druhů vlhkých luk svazu Calthion palustris s druhy minerálně chudších rašelinných luk. Často jsou také zastoupeny druhy smilkových trávníků, popř. druhy kyselých bezkolencových luk. Díky tomu a z důvodu polydominantnosti porostů patří tato asociace s 35–50 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m² k druhově nejbohatším ve svazu Calthion palustris (Hájek & Hájková 2004). Rovněž mechové patro je často bohatě vyvinuto.

Společenstvo je hojné od nížin až do hor. Často se vyskytuje v oblastech s vyššími úhrny srážek, kde osídluje jak podmáčené údolní polohy, tak i svahy s průsakem podzemní vody. Vhodným stanovištěm jsou také okraje přechodových rašelinišť. Důležitým předpokladem pro jeho existenci je silikátové podloží (žula, krystalické břidlice, případně flyš s převahou pískovce) se slabě kyselou až kyselou reakcí podzemní vody a nízkou koncentrací vápníku. Půdy jsou obvykle gleje, a pokud je hladina vody po větší část roku zvýšená, dochází k rašelinění (Balátová-Tuláčková in Rybníček et al. 1984, Hájek & Hájková 2004). Na začátku vegetační sezony dosahuje hladina podzemní vody téměř k půdnímu povrchu, ale v srpnu a září může klesnout až do hloubky 80 cm (Balátová-Tuláčková et al. 1977). Takový pokles hladiny vody nastává zpravidla jen v suchých létech, ale u porostů přechodných ke svazům Violion caninae a Molinion caeruleae k němu dochází pravidelně každý rok. Zatímco smilkové, bezkolencové i rašelinné louky jsou velmi výrazně limitovány živinami, asociace Angelico-Cirsietum palustris se často vyskytuje na půdách bohatších fosforem (Balátová-Tuláčková et al. 1977, Ellmauer & Mucina in Mucina et al. 1993a: 297–401).

Orig. (Balátová-Tuláčková 1973): Angelico-Cirsietum palustris Darimont 1941 (Angelica sylvestris)

Syn.: Polygono-Cirsietum palustris Balátová-Tuláčková 1974, Junco filiformis-Polygonetum bistortae Balátová-Tuláčková 1981, Sanguisorbo-Polygonetum bistortae Balátová-Tuláčková 1985, Cirsio palustris-Calthetum Balátová-Tuláčková 1997

Diagnostické druhy: Agrostis canina, Angelica sylvestris, Caltha palustris, Cardamine pratensis agg. (C. pratensis s. str.), Carex echinata, C. nigra, C. panicea, Cirsium palustre, Galium uliginosum, Juncus conglomeratus, J. filiformis, Luzula campestris agg., Lychnis flos-cuculi, Myosotis palustris agg., Ranunculus auricomus agg., Valeriana dioica, Viola palustris; Aulacomnium palustre

Konstantní druhy: Agrostis canina, A. stolonifera, Alchemilla vulgaris s. l., Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Bistorta major, Briza media, Caltha palustris, Cardamine pratensis agg. (C. pratensis s. str.), Carex echinata, C. nigra, C. ovalis, C. panicea, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, Eriophorum angustifolium, Festuca rubra agg., Galium palustre agg., G. uliginosum, Holcus lanatus, Juncus conglomeratus, J. effusus, J. filiformis, Lathyrus pratensis, Luzula campestris agg., Lychnis flos-cuculi, Myosotis palustris agg., Nardus stricta, Poa pratensis s. l., P. trivialis, Potentilla erecta, Ranunculus acris, R. auricomus agg., Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvaticus, Valeriana dioica, Viola palustris; Aulacomnium palustre, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus squarrosus

Dominantní druhy: Bistorta major, Caltha palustris, Carex nigra, Juncus filiformis, Ranunculus acris; Aulacomnium palustre, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus squarrosus

Formální definice: skup. Caltha palustris AND skup. Lychnis flos-cuculi AND skup. Viola palustris NOT skup. Cirsium rivulare NOT skup. Eriophorum latifolium NOT Juncus acutiflorus pokr. > 25 %

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2007): TDF03 Angelico sylvestris-Cirsietum palustris Darimont ex Balátová-Tuláčková 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 247-250.