Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDF04
Crepido paludosae-Juncetum acutiflori Oberdorfer 1957
Subatlantské acidofilní vlhké louky se sítinou ostrokvětou

Crepido paludosae-Juncetum acutiflori

Foto na botanickafotogalerie.cz

Fyziognomii porostů udává dominantní sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), která je konkurenčně zdatná a dosahuje výšky 60–100 cm. Ve spodní vrstvě bylinného patra mohou dominovat i nižší druhy, například Lotus uliginosus a Viola palustris. Typická je přítomnost druhů se subatlantským rozšířením, např. Achillea ptarmica, Juncus articulatus a Lotus uliginosus. Druhová bohatost této asociace je o něco menší než u předchozích asociací pcháčových luk: na ploše o velikosti 16–25 m² bývá zpravidla 25–35 druhů cévnatých rostlin (Balátová-Tuláčková in Rybníček et al. 1984, Hájek & Hájková 2004). Mechové patro nemívá velkou pokryvnost a často není vyvinuto vůbec. Z mechorostů se výrazněji uplatňuje Calliergonella cuspidata a Rhytidiadelphus squarrosus.

Crepido-Juncetum se vyvíjí v podmáčených sníženinách údolních poloh nebo na trvale podmáčených mírných svazích. Vyskytuje se od pahorkatin do hor v oblastech se suboceanicky laděným klimatem. Je pro ně charakteristický vyrovnaný vodní režim: podzemní voda poklesá hlouběji pod povrch půdy jen výjimečně. Díky její vysoké hladině se vytvářejí glejové půdy, zpravidla s mocným povrchovým humusovým horizontem (až 45 cm). Tato asociace se vyskytuje pouze na silikátových horninách Českého masivu, kde je v půdě málo vápníku, a její reakce je proto slabě kyselá až kyselá (Balátová-Tuláčková in Rybníček et al. 1984, Balátová-Tuláčková 1997a).

Orig. (Oberdorfer 1957): Crepido-Juncetum acutiflori (Br.-Bl. 15) (Juncetum acutiflori Oberd. 38) (Crepis paludosa)

Syn.: Juncetum sylvatici Braun 1915, Juncetum acutiflori sensu auct. non Braun 1915 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Achillea ptarmica, Caltha palustris, Cirsium palustre, Epilobium obscurum, Galium uliginosum, Juncus acutiflorus, Lotus uliginosus, Myosotis palustris agg., Ranunculus auricomus agg.

Konstantní druhy: Achillea ptarmica, Agrostis canina, Alchemilla vulgaris s. l., Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Caltha palustris, Cardamine pratensis agg. (C. pratensis s. str.), Carex nigra, C. panicea, Cirsium palustre, Crepis paludosa, Festuca rubra agg., Galium palustre agg., G. uliginosum, Holcus lanatus, Juncus acutiflorus, J. conglomeratus, J. effusus, Lathyrus pratensis, Lotus uliginosus, Lychnis flos-cuculi, Myosotis palustris agg., Plantago lanceolata, Poa trivialis, Ranunculus acris, R. auricomus agg., R. repens, Rumex acetosa, Scirpus sylvaticus, Viola palustris; Climacium dendroides, Rhytidiadelphus squarrosus

Dominantní druhy: Agrostis canina, Bistorta major, Caltha palustris, Juncus acutiflorus, J. filiformis, Lotus uliginosus, Viola palustris; Calliergonella cuspidata, Rhytidiadelphus squarrosus

Formální definice: Juncus acutiflorus pokr. > 5 % AND skup. Caltha palustris NOT skup. Cirsium oleraceum

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2007): TDF04 Crepido paludosae-Juncetum acutiflori Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 255-257.