Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDF14
Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae Niemann et al. 1973
Horská vlhká tužebníková lada s krabilicí chlupatou

Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o vysokobylinné porosty s dominantním tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), vysoké zpravidla asi 1,5 m. V nižším bylinném patře se jako subdominanty často uplatňují další širokolisté byliny, nejčastěji krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum). Místy se výrazně uplatňují také Cirsium heterophyllum a Scirpus sylvaticus. Porosty jsou díky vícevrstevné struktuře velmi husté a jejich pokryvnost dosahuje až 100 %. Luční druhy třídy Molinio-Arrhenatheretea jsou v nich zastoupeny omezeně, a porosty proto obsahují zpravidla jen 15–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Stejně tak je nevýrazně vyvinuto mechové patro, omezené nedostatkem světla.

Chaerophyllo-Filipenduletum se podobně jako Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris vyskytuje v chladnějších a vlhčích oblastech než jiné asociace svazu Calthion palustris. Vytváří rozsáhlé porosty na pramenných svazích nebo lemové porosty podél podhorských a horských potoků. Půdy jsou pod stálým vlivem proudící vody, která přináší živiny. Ve svrchní části profilu jsou však provzdušněné, zatímco v spodních částech oglejené a kamenité. Půdní reakce je většinou kyselá (Balátová-Tuláčková in Rybníček et al. 1984).

Orig. (Niemann et al. 1973): Chaerophyllo (hirsuti)-Filipenduletum ass. nova (Filipendula ulmaria)

Diagnostické druhy: Chaerophyllum hirsutum, Crepis paludosa, Filipendula ulmaria

Konstantní druhy: Alopecurus pratensis, Bistorta major, Caltha palustris, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Filipendula ulmaria, Myosotis palustris agg., Poa trivialis, Ranunculus auricomus agg., Rumex acetosa, Scirpus sylvaticus

Dominantní druhy: Chaerophyllum hirsutum, Cirsium heterophyllum, Filipendula ulmaria

Formální definice: Filipendula ulmaria pokr. > 25 % AND skup. Cardamine *amara

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2007): TDF14 Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae Niemann et al. 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 278-280.