Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TEC02
Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis Balátová-Tuláčková 1980
Suché podhorské a horské smilkové trávníky

Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Campanulo-Dianthetum tvoří suchomilné, většinou ne zcela zapojené porosty s bohatým zastoupením trav. Dominantou je zpravidla kostřava červená (Festuca rubra agg.), zatímco kostřava ovčí (Festuca ovina), uvedená ve jménu asociace, je vzácnější a má nižší pokryvnost. V druhovém složení se uplatňují suchomilnější oligotrofní druhy, např. Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga a Thymus pulegioides. Jde o porosty druhově bohaté, zpravidla s 30–45 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro nebývá pravidelně vyvinuto.

Jde o sušší podhorské až horské pastviny, louky nebo vypalované plochy, často na prudších svazích, například v terénních zářezech. Charakteristické je narušení povrchu půdy, které může být různého původu, např. erozí a suchem na prudších svazích, rozhrabáváním divokými králíky a jinou zvěří, případně může jít o trávníky na mraveništích. Půdy bývají kamenité a v létě vysychají. Z Německa bylo společenstvo popsáno z odvodněných rašelinišť, kde se projevuje letní vysychání a nedostatečné zásobení živinami (Görs 1968).

Orig. (Balátová-Tuláčková 1980): Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis Balátová-Tuláčková, ass. nova

Syn.: Thymo pulegioidis-Festucetum ovinae Oberdorfer et Görs in Görs 1968 (§ 31, mladší homonymum: non Thymo pulegioidis-Festucetum Oberdorfer 1957), Hyperico maculati-Deschampsietum flexuosae Balátová-Tuláčková 1985

Diagnostické druhy: Agrostis capillaris, Danthonia decumbens, Dianthus deltoides, Euphrasia rostkoviana, Polygala vulgaris, Viola canina

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str.), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Briza media, Campanula rotundifolia agg. (C. rotundifolia s. str.), Centaurea jacea, Danthonia decumbens, Dianthus deltoides, Festuca rubra agg., Hieracium pilosella, Hypericum maculatum, Knautia arvensis agg., Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus, Luzula campestris agg., Nardus stricta, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Thymus pulegioides, Trifolium pratense, T. repens, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.), Viola canina; Plagiomnium affine s. l., Rhytidiadelphus squarrosus

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Brachypodium pinnatum, Danthonia decumbens, Festuca rubra agg., Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Luzula campestris agg., Potentilla erecta, Thymus pulegioides; Rhytidiadelphus squarrosus

Formální definice: Festuca rubra agg. pokr. > 25 % AND skup. Viola canina

Zdroj: Krahulec F. (2007): TEC02 Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis Balátová-Tuláčková 1980. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 301-304.