Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TED01
Juncetum squarrosi Oberdorfer 1934
Vlhké smilkové louky se sítinou kostrbatou

Juncetum squarrosi

Foto na botanickafotogalerie.cz

Struktura porostů tohoto společenstva je stejně jako u ostatních smilkových trávníků poměrně jednoduchá, tvořená převážně nízkými druhy travin. Vedle dominantní sítiny kostrbaté (Juncus squarrosus) a smilky tuhé (Nardus stricta) jsou poměrně hojně zastoupeny širokolisté byliny a místy se uplatňuje i vřes obecný (Calluna vulgaris). V porostech se vyskytuje zpravidla jen 10–15 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Pravidelnou součástí porostů jsou mechorosty, zejména několik druhů rodů Sphagnum a Polytrichum. V severozápadní Evropě tvoří toto společenstvo přechody mezi smilkovými trávníky a vlhkými vřesovišti s vřesovcem čtyřřadým (Erica tetralix).

Stanovištěm tohoto společenstva jsou buď ploché a vlhké terénní sníženiny, kde začíná docházet k rašelinění, nebo degradované a odumírající okraje rašelinišť. Půdy jsou proto poměrně hluboké, s velkým podílem rozkládajícího se humolitu, výrazně kyselé, s malou zásobou živin. To je příčinou ne zcela úplného zapojení bylinného patra a bohatého rozvoje patra mechového.

Orig. (Oberdorfer 1934): Juncetum squarrosi

Syn.: Juncetum squarrosi Nordhagen 1922 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Nardo strictae-Juncetum squarrosi Goksøyr 1938

Diagnostické druhy: Juncus squarrosus, Nardus stricta

Konstantní druhy: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Carex nigra, Juncus squarrosus, Nardus stricta, Potentilla erecta; Polytrichastrum formosum

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Juncus squarrosus, Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Nardus stricta, Potentilla erecta; Sphagnum capillifolium s. l., S. girgensohnii

Formální definice: Juncus squarrosus pokr. > 5 %

Zdroj: Krahulec F. (2007): TED01 Juncetum squarrosi Oberdorfer 1934. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 304-306.