Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TEE01
Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris Schubert 1960
Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin

Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Euphorbio-Callunetum tvoří porosty s dominancí vřesu obecného (Calluna vulgaris), na jihozápadní Moravě také s kručinkou chlupatou (Genista pilosa). Brusnice (Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea) zcela chybějí nebo jsou vzácné. V některých případech jde o hustý, souvislý porost vřesu, například u stejnověkých porostů vzniklých po požárech, zatímco jinde mají porosty charakter mozaiky tvořené vřesovými polykormony a ploškami vegetace s dominancí travin. V porostech vřesu se často vyskytují suchomilné acidofilní druhy (Festuca ovina, Hieracium pilosella, Jasione montana, Rumex acetosella aj.) a místy rostou i druhy suchých trávníků (Asperula cynanchica, Avenula pratensis, Carex humilis, Dianthus carthusianorum s. l., Hypericum perforatum, Pimpinella saxifraga, Thymus praecox aj.). Podle zastoupení těchto druhů se mění i druhová bohatost porostů, která může být velmi malá, např. i méně než 10 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m², ale nejsou vzácné ani porosty s 20–30 druhy. Pod keříčky vřesu jsou pravidelně přítomny plazivé polštářovité mechy, nejčastěji Hypnum cupressiforme s. l., a na volné půdě převládají akrokarpní mechy (zejména Ceratodon purpureus, Polytrichum juniperinum a P. piliferum) a lišejníky (např. zástupci rodů Cetraria a Cladonia).

Tato vřesoviště se vyvíjejí na živinami chudých půdách na břidlicích, žulách, rulách, znělcích, trachytech, kyselých pískovcích a píscích v srážkově chudších oblastech. Půdy jsou mělké rankery na rovinách i strmějších svazích, hluboké zpravidla 5–25 cm, pH (KCl) leží nejčastěji v rozsahu 3,5–4,5, obsah humusu kolem 6 % a poměr C/N kolem 20, což signalizuje pomalý obrat živin. K okyselování půdy a vyluhování živin dochází kvůli rozkladu vřesového opadu, z něhož se uvolňují organické kyseliny. V oblastech výskytu těchto vřesovišť jsou v zimě poměrně časté holomrazy, při kterých vřes vymrzá.

Orig. (Schubert 1960): Euphorbia-cyparissias-Calluna-vulgaris-Assoziation

Syn.: Cladonio sylvaticae-Callunetum vulgaris Krieger 1937 (§ 31, mladší homonymum: non Cladonio sylvaticae-Callunetum vulgaris Juraszek 1927), Antherico-Callunetum Stöcker in Schubert 1960, Deschampsio-Callunetum sensu Tüxen 1968 non Zlatník 1925, Genisto pilosae-Avenelletum flexuosae Vozárová 1986, Carici humilis-Callunetum Ambrozek et Chytrý 1990, Agrostio vinealis-Genistetum pilosae Ambrozek et Chytrý 1990

Diagnostické druhy: Calluna vulgaris, Hieracium pilosella, Jasione montana, Rumex acetosella; Cladonia uncialis, Polytrichum piliferum

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Dianthus carthusianorum s. l., Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Galium verum agg. (G. verum s. str.), Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Jasione montana, Koeleria macrantha, Pimpinella saxifraga, Potentilla arenaria, Rumex acetosella; Cladonia uncialis, Polytrichum piliferum

Dominantní druhy: Calluna vulgaris

Formální definice: Calluna vulgaris pokr. > 25 % AND (skup. Jasione montana OR skup. Potentilla arenaria) NOT skup. Viola canina NOT Arctostaphylos uva-ursi pokr. > 25 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): TEE01 Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris Schubert 1960. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 308-310.