Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TEF01
Vaccinio-Callunetum vulgaris Büker 1942
Podhorská a horská brusnicová vřesoviště

Vaccinio-Callunetum vulgaris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantou porostů je vřes obecný (Calluna vulgaris), doprovázený borůvkou (Vaccinium myrtillus) nebo brusinkou (V. vitis-idaea). V západních a jižních Čechách se v porostech vzácně uplatňuje také další erikoidní keříček, vřesovec pleťový (Erica carnea). Keříčky tvoří zpravidla jen asi 20 cm vysoký, ale poměrně souvislý porost, kterým prorůstají byliny. Teplomilné byliny suchých trávníků chybějí; místo nich se roztroušeně vyskytují druhy acidofilních lesů (např. Avenella flexuosa, Melampyrum pratense a Solidago virgaurea) a smilkových trávníků (např. Carex pilulifera, Nardus stricta a Potentilla erecta). V horských oblastech se vyskytuje nápadná Arnica montana. Porosty jsou druhově poměrně chudé, obvykle s 5–20 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Silně bývá vyvinuto mechové patro s lišejníky rodu Cladonia a Cetraria islandica a s mechorosty Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum commune, Ptilidium ciliare aj.

Vaccinio-Callunetum vytváří porosty na rovinách i strmějších svazích s chudými půdami typu ranker nebo podzol, vyvinutými na kyselých silikátových horninách, zpravidla žulách, rulách nebo jiných metamorfitech. Jde o silně kyselé půdy, pro které Geringhoff & Daniëls (1998) uvádějí pH (CaCl2) kolem 3,0–3,5, variabilní obsah humusu s průměrem kolem 20 % a poměr C/N kolem 20. Zatímco poměr C/N, tedy míra intenzity dekompozice, je přibližně stejný jako u suchých nížinných vřesovišť asociace Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris, větší obsah humusu u podhorských a horských vřesovišť však ukazuje na jeho větší akumulaci. Průměrné roční teploty v oblasti výskytu této asociace se pohybují zpravidla v rozmezí 3–7 °C a roční úhrny srážek v rozmezí 600–1200 mm.

Nomen inversum propositum

Orig. (Büker 1942): Calluneto-Vaccinietum Büker 1941 (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea)

Syn.: Cetrario islandicae-Callunetum vulgaris Šmarda 1950, Cytiso-Antennarietum Preising 1953, Genisto germanicae-Callunetum Oberdorfer 1957, Arnico-Callunetum Schubert 1960, Vaccinio myrtilli-Callunetum vulgaris Schubert 1960

Diagnostické druhy: Antennaria dioica, Arnica montana, Calluna vulgaris, Vaccinium vitis-idaea; Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. merochlorophaea, Pleurozium schreberi, Ptilidium ciliare

Konstantní druhy: Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Luzula campestris agg., Nardus stricta, Potentilla erecta, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Pleurozium schreberi

Dominantní druhy: Calluna vulgaris, Nardus stricta, Vaccinium vitis-idaea; Pleurozium schreberi

Formální definice: Calluna vulgaris pokr. > 25 % AND (skup. Vaccinium myrtillus OR skup. Vaccinium vitis-idaea) NOT skup. Festuca supina NOT skup. Eriophorum vaginatum

Zdroj: Chytrý M. (2007): TEF01 Vaccinio-Callunetum vulgaris Büker 1942. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 312-314.