Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TEF03
Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli Šmarda 1950
Subalpínská borůvková vegetace

Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli

Foto na botanickafotogalerie.cz

Zapojené porosty s dominantní borůvkou (Vaccinium myrtillus), vysoké kolem 30–40 cm, rostou na velkých plochách kolem horní hranice lesa, případně v porostních mezerách mezi kosodřevinou nebo v parkovitých porostech smrku. Z keříčků je místy přimíšena i brusinka (Vaccinium vitis-idaea). V mezerách mezi keříčky nebo přímo v jejich hustých polykormonech se uplatňují traviny (např. Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Luzula luzuloides a Molinia caerulea), které se místy mohou stát i kodominantou porostů spolu s borůvkou. Z nečetných dvouděložných bylin se vyskytují např. Bistorta major, Homogyne alpina, Trientalis europaea a Veratrum album subsp. lobelianum. V porostech je obvykle zastoupeno jen asi 10–15 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je zpravidla vyvinuto a uplatňují se v něm např. Cetraria islandica a Polytrichum commune.

Subalpínská borůvková vegetace je rozšířena v blízkosti lesní hranice v sudetských pohořích, převážně v nadmořských výškách 1200–1400 m, vzácněji i níže na světlinách horských smrčin. Průměrné roční teploty v těchto oblastech jsou zpravidla v rozmezí 1–4 °C a roční srážkové úhrny v rozmezí 1000–1600 mm. Tato vegetace porůstá severní i jižní, návětrné i závětrné svahy, vyhýbá se však vyfoukávaným vrcholovým polohám. Na rozdíl od alpínské keříčkové vegetace s vřesem (Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris) je v zimě kryta mocnou sněhovou pokrývkou, která jí poskytuje ochranu před mrazem a silnými větry. Půdy jsou většinou mělké kamenité rankery se silně kyselou půdní reakcí. V chladném horském klimatu je omezen rozklad opadu a stařiny, a tak se vytváří mocná vrstva surového humusu.

Nomen inversum propositum

Orig. (Šmarda 1950): Asociace: Vaccinium myrtillus-Festuca supina

Syn.: Calamagrostio villosae-Vaccinietum myrtilli Šmarda 1950 (§ 31, mladší homonymum: non Calamagrostio villosae-Vaccinietum myrtilli Sillinger 1933), Calamagrostio villosae-Vaccinietum Schubert 1960 (fantom), Calamagrostio villosae-Vaccinietum Schubert 1973, Rhodococco-Vaccinietum myrtilli Sýkora 1972 p. p.

Diagnostické druhy: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Hieracium alpinum agg., Homogyne alpina, Ligusticum mutellina, Melampyrum sylvaticum, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus; Lophozia lycopodioides, Cetraria islandica, Dicranum fuscescens

Konstantní druhy: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Nardus stricta, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea

Dominantní druhy: Calamagrostis villosa, Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Vaccinium myrtillus

Formální definice: Vaccinium myrtillus pokr. > 25 % AND skup. Trientalis europaea NOT skup. Eriophorum vaginatum NOT Pinus mugo pokr. > 25 % NOT Pinus rotundata pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2007): TEF03 Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli Šmarda 1950. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 317-319.