Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída TF
Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novák 1941
Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd

TFA Corynephorion canescentis – Otevřené trávníky vátých písků s paličkovcem šedavým

TFB Thero-Airion – Jednoletá vegetace písčin

TFC Armerion elongatae – Kostřavové trávníky písčin

TFD Hyperico perforati-Scleranthion perennis – Podhorská acidofílní vegetace mělkých půd

TFE Arabidopsion thalianae – Teplomilná acidofilní vegetace jarních efemér

TFF Alysso alyssoidis-Sedion – Bazifilní vegetace jarních efemér a sukulentů

Orig. (Klika & Novák 1941): Třída: Koelerio-Corynephoretales

Syn.: Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955

Diagnostické druhy: Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Corynephorus canescens, Festuca brevipila, F. psammophila, Hieracium pilosella, Jasione montana, Koeleria glauca, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Spergula morisonii, Thymus serpyllum; Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Konstantní druhy: Festuca ovina, Hieracium pilosella, Rumex acetosella; Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Zdroj: Chytrý M. & Sádlo J. (2007): TF Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novák 1941. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 321-323.