Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TFA02
Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae Klika 1931
Sarmatsko-subatlantské trávníky vátých písků s paličkovcem šedavým

Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Festuco psammophilae-Koelerietum zahrnuje nízké rozvolněné trávníky písčitých půd, zpravidla s dominancí paličkovce šedavého (Corynephorus canescens), místy také s kostřavou písečnou (Festuca psammophila). Oproti předchozí asociaci jsou druhově o něco pestřejší. Acidofilní subatlantské druhy (např. Corynephorus canescens, Spergula morisonii a Teesdalia nudicaulis) se v nich vyskytují společně se skupinou subkontinentálních druhů, a to především sarmatských a sarmatsko-boreálních, poněkud bazifilnějších psamofytů, zejména Astragalus arenarius, Dianthus arenarius, Gypsophila fastigiata, Jurinea cyanoides a Koeleria glauca. Přítomny jsou i stanovištně méně specializované suchomilné druhy, často opět s kontinentální tendencí rozšíření, např. Artemisia campestris, Carex praecox a Festuca rupicola. Celkový počet druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m² však kolísá v rozmezí 10–15, čímž se neliší od předchozí asociace. Mechové patro s akrokarpními mechy (např. Ceratodon purpureus) a keříčkovitými lišejníky rodu Cladonia mívá většinou pokryvnost do 25 %. V současnosti je většina porostů poznamenána vlivem sukcese trav, jako je Elytrigia repens a Poa pratensis s. l., nebo ruderalizace, kterou indikují synantropní druhy, např. Berteroa incana a Chenopodium album.

Asociace je vázána na váté písky v nejteplejší oblasti Čech. Reakce substrátu je bazičtější než u předchozího společenstva. Klika (1931a) uvádí reakci substrátu kolem pH 6. Výskyty na volných plochách písčin vzniklých úplnou degradací písčitých pastvin nebo lesa byly udržovány díky tradičnímu managementu kulturní krajiny. Takové lokality během 20. století zcela zanikly a společenstvo se udržuje jen na drobných náhradních biotopech, jako jsou okraje borových lesů, písčité náspy železnic, široké polní a lesní cesty, pískovny a vojenské střelnice.

Orig. (Klika 1931a): asociace Festuca psammophila-Koeleria glauca

Syn.: Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae Kobendza 1930 (fantom), Jurineo cyanoidis-Koelerietum glaucae Klika 1931 (fantom)

Diagnostické druhy: Chondrilla juncea, Corynephorus canescens, Festuca psammophila, Filago minima, Gypsophila fastigiata, Helichrysum arenarium, Jurinea cyanoides, Koeleria glauca, Thymus serpyllum; Cladonia pyxidata, C. uncialis

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Corynephorus canescens, Festuca psammophila, Hieracium pilosella, Koeleria glauca

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Corynephorus canescens, Elytrigia repens, Festuca psammophila, Jurinea cyanoides

Formální definice: skup. Koeleria glauca NOT Calluna vulgaris pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. (2007): TFA02 Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae Klika 1931. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 328-330.