Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TFC01
Sileno otitae-Festucetum brevipilae Libbert 1933 corr. Kratzert et Dengler 1999
Sarmatské kostřavové trávníky písčin

Sileno otitae-Festucetum brevipilae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o nízké rozvolněné až téměř zapojené trávníky písčitých půd s hojným výskytem trsnaté kostřavy drsnolisté (Festuca brevipila), která v porostech často dominuje. Pokryvnost bylinného patra kolísá nejčastěji v rozmezí 70–90 % a úměrně tomu je omezena pokryvnost mechového patra, která je obvykle nižší než 20 %. Hojné jsou acidotolerantní druhy (např. Hieracium pilosella a Hypochaeris radicata), menší podíl v porostech má ekologická skupina psamofytů (např. Armeria vulgaris subsp. vulgaris a Thymus serpyllum) a bazifilních teplomilných druhů (např. Dianthus carthusianorum a Verbascum phoeniceum). Na jaře se místy vyskytují efeméry (např. Cerastium semidecandrum, Myosotis stricta a Vicia lathyroides). Počet druhů cévnatých rostlin se obvykle pohybuje mezi 20–25 na ploše 16–25 m². Pro mechové patro je kromě acidotolerantních druhů (např. Ceratodon purpureus) typická přítomnost i některých druhů bazifilních (např. Syntrichia ruralis).

Společenstvo je součástí vegetace přirozených lokalit písčin, jako jsou okraje písečných přesypů a otevřené hrany štěrkopískových teras, nejčastěji se však vyskytuje na antropogenně ovlivněných místech na písčitých podkladech, jako jsou sečené návesní trávníky, okraje lesních cest v písčitých borech, náspy železnic a pískovny. Kromě písků na říčních terasách, pískovcových zvětralinách a zpevněných dunách se tyto trávníky vzácně nacházejí také na písčitých žulových zvětralinách Českého masivu. Průměrné roční teploty v oblasti rozšíření asociace jsou zpravidla 7,5–8,5 °C a roční srážkové úhrny 500–650 mm.

Nomen inversum propositum

Orig. (Libbert 1933): Festuca ovina-Silene otites-Assoziation (Festuca ovina ~ F. brevipila)

Syn.: Armerio-Festucetum Knapp ex Hohenester 1960, Cerastio arvensis-Festucetum trachyphyllae Kovář 1981

Diagnostické druhy: Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Corynephorus canescens, Festuca brevipila, Herniaria glabra, Hypochaeris radicata, Potentilla argentea, Rumex thyrsiflorus; Brachythecium albicans

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Agrostis capillaris, Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Festuca brevipila, F. rubra agg., F. rupicola, Hieracium pilosella, Hypochaeris radicata, Plantago lanceolata, Poa pratensis s. l., Potentilla argentea, Rumex acetosella; Brachythecium albicans, Ceratodon purpureus

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Festuca brevipila

Formální definice: Festuca brevipila pokr. > 5 % NOT skup. Cirsium arvense NOT Lolium perenne pokr. > 25 % NOT Sempervivum tectorum pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. (2007): TFC01 Sileno otitae-Festucetum brevipilae Libbert 1933 corr. Kratzert et Dengler 1999. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 345-347.