Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TFC02
Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris Vicherek in Chytrý et al. 1997
Panonské kostřavové trávníky písčin

Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Erysimo-Agrostietum je téměř zapojený až zapojený trávník s pokryvností přes 80 % na písčitých půdách. Dominantou je nejčastěji kostřava ovčí (Festuca ovina), zpravidla doprovázená méně hojným psinečkem obecným (Agrostis capillaris). Kromě xerofilních druhů, které se běžně vyskytují i na písčinách v Polabí a v sarmatské oblasti (např. Agrostis vinealis, Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Artemisia campestris, Helichrysum arenarium a Trifolium arvense), se s menší pokryvností uplatňují také kontinentální druhy typické pro panonskou oblast, např. Erysimum diffusum, Festuca vaginata subsp. dominii a Linaria genistifolia. V porostech se obvykle vyskytuje 25–40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Běžně jsou zastoupeny mechy a lišejníky, zejména Ceratodon purpureus a druhy rodu Cladonia.

Společenstvo se vyskytuje v komplexech křemitých vátých písků na místech, která nebyla delší dobu narušována. Písky jsou dobře prokořeněné a zpevněné a nedochází u nich k přemísťování povrchové vrstvy vlivem větru. Výsledky půdních rozborů, které prováděl Vicherek (1975), ukazují, že obsah humusu je větší než u vegetace otevřených písčin svazu Corynephorion canescentis, avšak menší než u vegetace svazu Koelerio-Phleion phleoidis, vyskytující se na mělkých půdách kyselých substrátů. Stejně tak kapilární vodní kapacita půd je větší než u ostatních psamofytních společenstev vyskytujících se na Hodonínsku, tj. u asociací Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis a Diantho serotini-Festucetum vaginatae. Půdní reakce se pohybuje většinou v rozmezí pH 4,9–5,4 a obsah uhličitanu vápenatého je nulový (Vicherek 1975). Oblast výskytu této asociace má průměrné roční teploty 8,5–9,5 °C a roční srážkové úhrny 550–600 mm.

Orig. (Chytrý et al. 1997): Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris Vicherek ass. nova

Syn.: Thymo angustifolii-Festucetum ovinae sensu Šmarda 1961 non Tüxen 1937 (pseudonym), Erysimo diffusi-Festucetum ovinae Vicherek 1975 ms. (§ 1)

Diagnostické druhy: Agrostis vinealis, Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Artemisia campestris, Berteroa incana, Carex hirta, C. praecox, C. supina, Cerastium semidecandrum, Chondrilla juncea, Corynephorus canescens, Cynodon dactylon, Dianthus carthusianorum s. l. (převážně D. pontederae), Eryngium campestre, Erysimum diffusum, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, F. vaginata subsp. dominii, Helichrysum arenarium, Hypericum perforatum, Hypochaeris radicata, Linaria genistifolia, Myosotis stricta, Oenothera sp., Plantago arenaria, Potentilla argentea, P. collina, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Sedum sexangulare, Stipa borysthenica, Teucrium chamaedrys, Thymus serpyllum, Trifolium arvense, T. campestre, Verbascum phoeniceum, Veronica dillenii, Vicia lathyroides; Ceratodon purpureus, Cladonia furcata, C. pyxidata, C. rangiformis, Polytrichum piliferum

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Agrostis capillaris, A. vinealis, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Arrhenatherum elatius, Artemisia campestris, Carex hirta, Cerastium semidecandrum, Cynodon dactylon, Dianthus carthusianorum s. l. (převážně D. pontederae), Eryngium campestre, Erysimum diffusum, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, F. vaginata subsp. dominii, Helichrysum arenarium, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Lotus corniculatus, Myosotis stricta, Plantago lanceolata, Poa pratensis s. l., Potentilla argentea, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Sedum sexangulare, Teucrium chamaedrys, Thymus serpyllum, Trifolium arvense, T. campestre; Ceratodon purpureus, Cladonia pyxidata, C. rangiformis, Polytricum piliferum

Dominantní druhy: Festuca ovina; Ceratodon purpureus

Formální definice: Festuca ovina pokr. > 25 % AND skup. Festuca vaginata

Zdroj: Chytrý M. (2007): TFC02 Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris Vicherek in Chytrý et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 347-349.