Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TFD01
Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis Moravec 1967
Vegetace skalních výchozů s chmerkem vytrvalým

Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Suchomilné společenstvo acidofilních bylin, mechů a lišejníků na živinami chudých, mělkých a kamenitých půdách. Bylinné patro je velmi řídké, s pokryvností většinou pod 30 %. Převažují v něm dvouděložné vytrvalé hemikryptofyty, kromě obvykle dominantního chmerku vytrvalého (Scleranthus perennis) např. Hieracium pilosella, Plantago lanceolata a Rumex acetosella. Přítomny jsou i trávy (např. Festuca ovina), efeméry (např. Veronica verna) a jednoletky s delší vegetační dobou (např. Trifolium arvense). V porostech se obvykle vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–10 m². V bohatě vyvinutém mechovém patře o pokryvnosti až 80 % převládají suchomilné mechy (hlavně Ceratodon purpureus a Polytrichum piliferum) a přítomny bývají i lišejníky, hlavě druhy rodu Cladonia.

Jde o pionýrské společenstvo extrémně mělkých a vysychavých kamenitých půd v okolí skalních výchozů, na skalních lavicích, vyprahlých stráních, skalních hranách nebo druhotně na etážích lomů ve vyšších pahorkatinách, suchých podhorských oblastech nebo na výchozech silně kyselých hornin i v teplých pahorkatinách. Jsou to místa v létě extrémně suchá, v zimě s častými regelacemi, tj. opakovaným zamrzáním a roztáváním půdního povrchu. Podmínkou výskytu jsou neúživné tvrdé horniny, např. žuly, ruly, granulity, proterozoické břidlice, fylity, porfyrity nebo buližníky. Polytricho-Scleranthetum je do jisté míry ekologickým protějškem bazifilní asociace Alysso alyssoidis-Sedetum. Spojujícím znakem je velké zastoupení mechorostů a lišejníků, vazba na extrémně drsné mikroklima a schopnost kolonizovat antropogenní biotopy.

Orig. (Moravec 1967): Polytricho (pilifero)-Scleranthetum perennis assoc. nova

Syn.: Veronico vernae-Poëtum bulbosae Moravec 1967

Diagnostické druhy: Agrostis vinealis, Erophila verna, Hieracium pilosella, Jasione montana, Potentilla tabernaemontani, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Sedum acre, Thymus pulegioides, Veronica verna; Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Konstantní druhy: Festuca ovina, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Potentilla tabernaemontani, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Thymus pulegioides; Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Dominantní druhy: Festuca ovina, Scleranthus perennis; Ceratodon purpureus, Cladonia furcata, C. rangiformis, Polytrichum piliferum, Syntrichia ruralis

Formální definice: Scleranthus perennis pokr. > 5 % AND skup. Polytrichum piliferum NOT skup. Gagea bohemica NOT Corynephorus canescens pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2007): TFD01 Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis Moravec 1967. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 351-353.