Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TFD02
Jasiono montanae-Festucetum ovinae Klika 1941
Podhorské acidofílní trávníky mělkých půd

Jasiono montanae-Festucetum ovinae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato asociace zahrnuje nízké rozvolněné až téměř zapojené trávníky kamenitých půd s dominancí kostřavy ovčí (Festuca ovina). Převážná část zastoupených druhů včetně druhů diagnostických jsou suchomilné byliny s velmi širokou ekologickou valencí, pokrývající svým výskytem většinu suchých biotopů, jen s částečnou výjimkou vápencových podkladů. To se odráží v komplikované formální definici asociace, která obsahuje vícenásobné negativní vymezení oproti mnoha typům suchých a psamofilních trávníků. Převažují vytrvalé dvouděložné hemikryptofyty (např. Hieracium pilosella, Plantago lanceolata a Thymus pulegioides) a traviny (kromě dominantní Festuca ovina např. také Agrostis capillaris a Carex caryophyllea). V porostech se zpravidla vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Proměnlivé zastoupení má mechové patro s acidofilními druhy, nejčastěji mechy Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme s. l. a lišejníky rodu Cladonia.

Společenstvo se vyskytuje zpravidla ve vyšších pahorkatinách na mírných svazích s mělkou rankerovou půdou na málo úživných horninách, jako jsou žuly, ruly, buližníky, paleoryolity, proterozoické břidlice nebo i štěrkopísky. Jeho lokality byly v minulosti využívány zpravidla jako pastviny.

Nomen inversum propositum

Orig. (Klika 1941): asociace Festuca ovina-Jasione montana

Syn.: Festucetum ovinae Mikyška 1929 (§ 36, nomen ambiguum), Artemisio campestris-Corynephoretum canescentis Kosinová-Kučerová 1964, Cynancho-Festucetum ovinae Mahn 1965, Cerastio arvensis-Agrostietum pusillae Moravec 1967, Jasiono montanae-Dianthetum deltoidis Oberdorfer ex Mucina in Mucina et al. 1993

Diagnostické druhy: Agrostis vinealis, Festuca ovina, Hieracium pilosella, Jasione montana, Rumex acetosella, Scleranthus perennis; Polytrichum piliferum

Konstantní druhy: Agrostis capillaris, Festuca ovina, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Jasione montana, Rumex acetosella, Thymus pulegioides; Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Dominantní druhy: Festuca ovina; Cladonia arbuscula, Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi, Polytrichum piliferum, Racomitrium canescens

Formální definice: Festuca ovina pokr. > 5 % AND skup. Jasione montana NOT skup. Arrhenatherum elatius NOT skup. Corynephorus canescens NOT skup. Festuca vaginata NOT skup. Gagea bohemica NOT skup. Helichrysum arenarium NOT skup. Leucanthemum vulgare NOT skup. Phleum phleoides NOT skup. Potentilla arenaria NOT Festuca valesiaca pokr. > 25 % NOT Scleranthus perennis pokr. > 5 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2007): TFD02 Jasiono montanae-Festucetum ovinae Klika 1941. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 353-355.