Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz TFE
Arabidopsion thalianae Passarge 1964
Teplomilná acidofilní vegetace jarních efemér

Orig. (Passarge 1964): Arabidopsidion all. nov. (Arabidopsis thaliana)

Syn.: Veronicion Oberdorfer 1957 prov. (§ 3b), Sedo albi-Veronicion dillenii (Oberdorfer 1957) Korneck 1974, Polytricho-Festucion pallentis Schubert 1974 p. p.

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Festuco-Veronicetum dillenii

Zdroj: Chytrý M. (2007): TFE Arabidopsion thalianae Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, p. 356.