Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TFF01
Cerastietum Oberdorfer et Müller in Müller 1961
Bazifilní vegetace jarních efemér

Cerastietum

Foto na botanickafotogalerie.cz

Cerastietum je teplomilné společenstvo jarních efemér na bázemi dobře zásobených, nejčastěji karbonátových půdách. Výrazné je zastoupení bazifilních jarních efemér (Alyssum alyssoides, Arabis auriculata, Cerastium pumilum s. l., Minuartia fastigiata, Saxifraga tridactylites, Veronica praecox aj.), častý je i výskyt sukulentů (např. Sedum album, S. acre a S. sexangulare) a geofytů (např. Allium flavum a Poa bulbosa). Z okolní vegetace do porostů v omezené míře zasahují vytrvalé hemikryptofyty. Příznačné jsou zejména nižší, trsnaté, růžicovité, poléhavé nebo plazivé druhy, např. úzkolisté kostřavy (Festuca spp.), Potentilla arenaria, Taraxacum sect. Erythrosperma, Thymus praecox a Veronica prostrata. Fenologické optimum této vegetace je v druhé polovině dubna, kdy kvete většina efemér. V té době se v porostech vyskytuje obvykle 15–30 druhů cévnatých rostlin na ploše 1–10 m². V červnu už jsou efeméry odumřelé a stanoviště má charakter různě velkých porostních mezer v okolních trávnících, rozeznatelných jen podle nápadně velké pokryvnosti nízkých mechů a lišejníků.

Cerastietum je stanovištní obdobou acidofilní asociace Festuco-Veronicetum dillenii. Vyskytuje na mělkých a kamenitých vápnitých půdách vzniklých na tvrdých bazických horninách, nejčastěji na vápencích, vzácně i spilitech nebo diabasech. Je vázáno na komplexy teplomilné vegetace v údolích a na svazích kopců, kde zpravidla tvoří maloplošné porosty na disturbovaných místech v suchých trávnících svazů Alysso-Festucion pallentis, Bromo pannonici-Festucion pallentis a Festucion valesiacae.

Orig. (Müller 1961): Cerastietum Oberd. et Th. Müller 61 (Cerastium arvense „subsp. obscurum, Cerastium arvense „subsp. pallens, C. brachypetalum, C. pumilum, C. semidecandrum)

Syn.: Cerastietum pumili auct.

Diagnostické druhy: Acinos arvensis, Allium flavum, Alyssum alyssoides, Arabis auriculata, Arenaria serpyllifolia agg., Cerastium pumilum s. l., Elytrigia intermedia, Erophila spathulata, E. verna, Festuca valesiaca, Holosteum umbellatum, Medicago minima, Minuartia fastigiata, Papaver dubium agg., Poa bulbosa, Saxifraga tridactylites, Sedum album, Seseli osseum, Stipa capillata, Thlaspi perfoliatum, Veronica praecox, Viola suavis; Syntrichia ruralis

Konstantní druhy: Acinos arvensis, Arabis auriculata, Arenaria serpyllifolia agg., Centaurea stoebe, Festuca valesiaca, Holosteum umbellatum, Poa bulbosa, Sedum album, Seseli osseum, Thlaspi perfoliatum, Veronica praecox; Syntrichia ruralis

Dominantní druhy: –

Formální definice: skup. Arabis auriculata NOT skup. Stachys recta NOT Festuca pallens pokr. > 25 % NOT Festuca valesiaca pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. (2007): TFF01 Cerastietum Oberdorfer et Müller in Müller 1961. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 360-362.