Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz TGA
Festucion vaginatae de Soó 1929
Panonské písečné stepi

Orig. (de Soó 1929): Festucion vaginatae

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Diantho serotini-Festucetum vaginatae

Zdroj: Chytrý M. (2007): TGA Festucion vaginatae de Soó 1929. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, p. 367.